Continuïteit van zorg

Door vergrijzing en ontgroening neemt de zorgvraag toe, en het arbeidspotentieel juist af. In elke sector, maar met name in de zorg, wordt de krapte op de arbeidsmarkt gevoeld. Hierdoor komt de continuïteit van kwalitatief goede en betaalbare zorg, ondersteuning en preventie in het nauw. Uit het rapport van het Jan van Es Instituut blijkt dat 41 procent van de huisartsen in Friesland 55 jaar of ouder is. Dat kan op de langere termijn tot problemen leiden, wat we ook in het werkveld gaan merken.

Rol ROS Friesland

De juiste zorg op de juiste plek

Het is de missie ROS Friesland om kwalitatief goede zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Daarom maken we domein-overstijgende afspraken, provinciaal waar het kan, sub-regionaal waar dat nodig is. De beweging van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) ondersteunt op sub-regionaal niveau bijvoorbeeld Regioplan Heerenveen, Samenwerkingsagenda Sneek, Compagnonstafel Drachten, regionaal zorgnetwerk Leeuwarden en Dokkum.

Er zijn goede afspraken nodig

JZOJP krijgt specifiek vorm in afspraken tussen de eerste- en de tweedelijnszorg. Die worden gerealiseerd door bijvoorbeeld meekijkconsulten (op onder andere een externe stadspoli) en digitale meedenkconsulten. Door goede afspraken over het verschuiven, verplaatsen en vervangen van zorg, personeel en middelen tussen zorg en zorgfinanciers verlichten we de druk op de eerstelijnszorg. We geven invulling aan projecten als samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, het verbeteren van uitstroom in de keten van tweede lijn naar Verpleging en Verzorging. Daarnaast zoeken we actief verbinding met de wijken en daarmee het sociale domein.

Wijkgerichte samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein

ROS Friesland faciliteert in wijkgericht samenwerken. Het is noodzakelijk dat we sociale problemen in het sociaal domein aan de kaak stellen. Hierbij maken huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen en het sociale domein afspraken op wijkniveau om samen de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Voorbeelden van thema’s zijn het aanpakken van eenzaamheid, het implementeren van ‘Welzijn op Recept’ en positieve gezondheid.

Door de toenemende zorgvraag en afname van het arbeidspotentieel wordt ook het inzetten van de juiste paramedici op de juiste plek op het juiste moment steeds belangrijker. Vanaf 2022 vergroten we de aanspreekbaarheid, zodat we afspraken kunnen maken over de inzet van paramedici en zo komen tot de Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Erwin.