De organisatie ROS Friesland

Hoogwaardige, betaalbare eerstelijnszorg in Friesland
ROS Friesland is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Friesland en maakt deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Wij zijn als  kennis- en expertisecentrum een dynamische en innovatieve organisatie. Samen staan we voor het bevorderen van samenwerking en innovatie tussen partijen in en om de eerstelijnszorg.

Het is onze missie een krachtige eerstelijnszorg in de regio te organiseren, die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is èn aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Daarbij verbinden, adviseren en begeleiden we integrale samenwerkingen tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten, patiëntenorganisaties en kennisinstituten.

Dat doen we onafhankelijk en deskundig. We staan open voor ontwikkeling. En durven dingen anders te doen. Ondernemen en ontdekken is voor ons een tweede natuur. Evenals samenwerken. Want samen maken we het verschil. In de eerstelijnszorg én in nauwe samenwerking met de andere (zorg)domeinen. Zo maken we de zorg samen steeds beter.

Pragmatische stijl
We werken informeel vanuit onze drijfveer om een maatschappelijke bijdrage te leveren en staan voor een energieke, doortastende aanpak in onze projecten en programma’s. Onze experts zijn zowel kritisch als vindingrijk en erop gebrand strategische adviezen om te zetten naar gecontroleerde implementaties met resultaat. Deze no-nonsense mentaliteit onderscheidt ons van de meeste consultants in de zorg.

Aandachtspunten en thema’s
We schakelen moeiteloos tussen het sociaal domein, de eerste lijn, de tweede lijn en verpleging en verzorgen. Daarnaast werken wij vanuit vijf IZA thema’s:

  • Gezond leven en preventie
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling
  • Regionale samenwerking
  • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ
  • Versterking organisatie(s) eerstelijnszorg

Belangrijke elementen in onze werkwijze:

  • Multidisciplinaire samenwerking over de lijnen heen
  • Goede samenwerking met ketenzorg en het sociaal domein
  • Zichtbaar maken en verspreiden van goede voorbeelden

De kracht van objectieve informatie
We maken actief gebruik van zorgdata en ontwikkelen wijk- en regioanalyses. Hiermee maken we toekomstige knelpunten en kansen inzichtelijk en krijgen we duidelijkheid over de voortgang in het behalen van de doelstellingen. Uiteraard zijn we ons bewust van de complexiteit en gevoeligheid rondom patiëntdata. We nemen de leiding en regie bij trajecten voor uitwisselen en delen van zorginformatie waarbij de patiënt centraal staat. Want alleen door multidisciplinaire samenwerking kan een solide en betrouwbare infrastructuur ontstaan voor domein-overstijgende gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en professionals onderling. We houden rekening met landelijke wetgeving en kaders, voorkomen ongezonde afhankelijkheid van leveranciers en betrekken patiënt en professional bij de ontwikkeling.

Werkwijze
Onze werkzaamheden beginnen altijd met een oriënterend intakegesprek. We nemen jouw vraag door en kijken samen met jou naar mogelijke oplossingsrichtingen en welke bijdrage wij daarin kunnen leveren. We doen een voorstel en op basis daarvan gaan we samen met jou aan de slag.

Kosten
Voor eerstelijnszorgverleners kunnen onze diensten veelal gefinancierd worden vanuit publieke ondersteuningsgelden voor de eerstelijnszorg. Voor deze diensten brengen we geen kosten in rekening. Aan de inzet van ROS Friesland die buiten het doel van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Hetzelfde geldt als de financiën vanuit de ondersteuningsgelden voor dat kalenderjaar zijn uitgenut. We bespreken dit met jou in het begin van het traject en brengen eventuele kosten inzichtelijk via een offerte. Het intakegesprek is altijd kosteloos, neem dus gerust contact met ons op.

RvT/ RvA
ROS Friesland is een stichting en heeft een Raad van Toezicht model. Tevens laten we ons bij ROS Friesland inspireren door een Raad van Advies.
Onze leden vind je hier.

Compliment of klacht
Heb je een compliment of een tip voor ons dan horen wij dat graag. Je kunt ons mailen.

ROS Friesland hanteert een klachtenregeling. Deze is vastgesteld door het ROS-netwerk. Download hier de klachtenregeling.

Onze Position Paper voor 2024

Position Paper 2023