Regioadvies

ROS Friesland biedt in alle vijf Friese regio’s advies en ondersteuning bij het vormen en doorontwikkelen van regionale netwerken die aansluiten op provinciale als wijkgerichte netwerken

In 2023 hebben we in de regio Noordwest-Leeuwarden vanuit het zorgnetwerk Leeuwarden afspraken gemaakt over het verwijzen van ‘sociale problematiek/vraagstukken’, via Zorgdomein, naar het sociale domein. En in regio Zuid hebben we hard meegewerkt aan een gezamenlijke IZA aanvraag die eind 2023 is ingediend. Hierin zijn meerdere domeinoverstijgende multidisciplinaire projecten opgenomen om in gezamenlijkheid stappen te zetten in de zorgtransformatie. In Zuidwest-Friesland zijn we mede-initiatiefnemer van de Gezondheidstafel. Dit is een domeinoverstijgend multidisciplinair bestuurlijk overleg om gezamenlijk invulling te geven aan de transformatieopgaven. In de regio Zuidoost hebben we huisartsen en thuiszorgorganisatie begeleid bij het vormen van plannen voor het Wijkgericht Werken. In Noordoost-Friesland hebben we onder andere een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen rondom ouderenzorg met workshops over positieve gezondheid, valpreventie en de palliatieve fase.

Doelen voor 2024
In 2024 wordt iedere regio verder intensief ondersteund in het adviseren en ondersteunen van de regionale zorgnetwerken en regioplannen zoals Heerenveen en Leeuwarden. Ook in de andere regio’s wordt in 2024 verder gebouwd aan het vormgeven van regiotafels met als doel de continuïteit van zorg te organiseren door een stevige regionale samenwerking neer te (blijven) zetten. Vanuit onze onafhankelijke positie zetten we in op het realiseren van domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken. We zetten in op het verder vormen en doorontwikkelen van samenwerkingen die daar waar het kan, aansluiten op de reeds bestaande infrastructuur. Tevens adviseren we het bestuur van de regionale huisartsencommissies op relevantie onderwerpen om ook binnen het huisartsendomein bij te kunnen dragen aan het oplossen van gesignaleerde knelpunten. We denken, lezen en adviseren mee over de toekomst van de regio in de Regio Deal Zuidwest-Friesland (ZWF). Ook leveren we een bijdrage aan de uitwerking van de position paper regio deal ZWF.