Data

Onze werkwijze 

Informatiemanagement is het proces dat moet worden doorlopen om vanuit verschillende bronnen (personen, datasets en literatuur) de benodigde kennis te destilleren om bewuste keuzes te maken ten behoeve van een project of programma. 

Tijdens domein overstijgende samenwerking geven wij partijen interessante inzichten, bijvoorbeeld in de gezondheid en zorggebruik van de populatie of de verwachtte oplopende tekorten in de zorg de komende jaren. Op basis van onze inzichten, kunnen samenwerkingsverbanden bewust kiezen waar zij zich op focussen. Daarnaast ondersteunen we samenwerkingsverbanden met monitoring: het ontwikkelen van een structuur voor stuurinformatie om periodiek de effectiviteit van interventies te meten, op populatie en projectniveau.  

Wij werken volgens het principe: Data, Dialoog, Doen. Wij zorgen voor het verkrijgen van de benodigde data en ontwikkelen inzichten. Samen met partijen in het veld voeren wij het dialoog over de data. Wij gaan het gesprek aan, want wij weten als geen ander dat data pas tot leven komt en betekenis krijgt als we het in de juiste context plaatsen. Omdat onze adviseurs de inhoud goed kennen, kijken we samen naar wat we kunnen ‘doen’. Wij gaan geen uitdaging uit de weg: wij helpen bij het opzetten van projecten en het uitvoeren van programma’s. 

Wij zetten het komende jaren sterk in op het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak. Wij zorgen hierbij voor gedegen onderzoek en een onafhankelijke blik: een goede data onderlegger, het gesprek met de juiste stakeholders, inzicht in belangen en zicht op het gezamenlijke einddoel: het beschikbaar houden van zorg en ondersteuning voor een groeiende groep kwetsbare en afhankelijke ouderen.   

Waar richten wij ons op 

Toewerken naar één centrale data- en kennis infrastructuur
Er zijn ontzettend interessante cijfers te vinden op het internet, maar de databronnen zijn veelal versnipperd. Om ervoor te zorgen dat onze stakeholders beter kunnen werken met de juiste informatie, zetten wij ons provinciaal en landelijk in. Wij hebben inzicht in waar interessante data zich bevindt, zorgen ervoor dat deze beschikbaar wordt gesteld en dat relevante inzichten worden ontwikkeld. Wij zorgen er ook voor dat we goed zichtbaar zijn, zodat het veld weet waarvoor ze ons kunnen benaderen. 

  • Provinciaal: Met verschillende partijen werken wij aan één centraal data- en kennnisplatform: DataFryslân. Dit doen wij om op belangrijke thema’s relevante inzichten nog sneller breed beschikbaar te stellen aan samenwerkende partijen en eenduidig gebruik van data te stimuleren. In de voorgaande twee jaren zijn belangrijke inzichten ontwikkeld en gebundeld in ‘Het Friese venster’’. In het venster is data te vinden over welke zorg wordt gebruikt, hoe dit zal toenemen in de toekomst, wie deze zorg gebruikt en wie deze zorg levert nu en in de toekomst. Wij zetten ook in 2023 onze kennis en ervaring in om dit verder te brengen.   
  • Landelijk: in ons samenwerkingsband D3 leveren wij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van landelijke platformen met openbare inzichten waaronder www.regiobeeld.nl en de centrale inkoop van data van bijvoorbeeld Vektis of CBS. 

Inzichten op maat
Heeft u behoefte aan één grafiek of een snel overzicht in plaats van een geheel dataproces in te gaan? Wij begrijpen deze behoefte. Op het moment werken wij aan up-to-date openbare online regiobeelden. Ook willen wij up-to-date openbare online factsheets gaan maken bij verschillende thema’s, zoals dementie en laaggeletterdheid. Wij publiceren de online regiobeelden en factsheets op onze website, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. De informatie geeft u een eerste overzicht van de opgaven in uw regio of binnen uw thema.