POH-GGZ Jeugd

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg voor jeugd. De huisartsenzorg voor jeugd is niet overgeheveld naar de Jeugdwet, maar in de Zorgverzekeringswet gebleven. Daarnaast hebben huisartsen in de Jeugdwet de bevoegdheid behouden om kinderen en jeugdigen tot 18 jaar te verwijzen naar specialistische zorg.
Het medische en het sociale domein raken elkaar nu meer, daarom hebben de 24 Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar een set afspraken gemaakt over de POH-GGZ Jeugd. In overleg met de FHV zijn de afspraken bijgesteld en aangescherpt. Dit heeft geleid tot het Kader voor een POH-GGZ Jeugd (hieronder samengevat).

Zelf aan de slag
Er zijn een stappenplan en FAQ opgesteld voor als u gelijk aan de slag wilt, aanvullende formats en formulieren zijn opvraagbaar bij een van onze adviseurs.

Implementatie in Friesland
ROS Friesland was betrokken in het bijeenbrengen van de partijen en het faciliteren van het overleg bij het in werking treden van de nieuwe wetgeving. In ons werkgebied komt met name het beeld naar voren dat de vorm en inhoud die aan de POH-GGZ wordt gegeven erg uiteenloopt. De fase van implementatie verschilt erg per gemeente. Ook komt de behoefte aan generieke afspraken duidelijk naar voren. Het is wenselijk om zoveel mogelijk provinciaal af te spreken, zodat wordt voorkomen dat het wiel vaker dan één keer uitgevonden hoeft te worden.

In 2018 is verschenen het document Kwaliteitseisen POH-GGZ Jeugd Friesland. Dit betreft het werken in de huisartsenpraktijk door een POH-GGZ jeugd. De kwaliteitseisen zijn in drieën verdeeld: minimumfunctie-eisen, eisen die samenhangen met het werken met jeugd en hun systeem en als derde eisen die samenhangen met het werken in de huisartsenpraktijk.

Het document is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep, onder leiding van ROS Friesland. Het is goedgekeurd door het bestuur van Huisartsenkring Friesland.