Welzijn op Recept

Vanuit de Friese Samenwerkingsagenda (FSA) hebben De Friesland en alle Friese gemeenten een ambitie omschreven om Welzijn op Recept in heel Friesland uit te rollen. Dit valt samen met de opgave vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor de gemeenten en zorgverzekeraar om met ingang van 1 januari 2024 te komen tot een ketenaanpak Welzijn op Recept. Vanuit de FSA is een provinciaal netwerk WoR gestart. Dit netwerk is een aantal keren bijeen gekomen om informatie over Welzijn op Recept uit te wisselen.

Uit dit provinciale netwerk is een kernteam samengesteld om de bouwstenen voor de ketenaanpak te schrijven. Om hier vorm en inhoud aan te geven is er een ketenregisseur Welzijn op Recept aangesteld: Mathilde Winsser (adviseur ROS Friesland). De ketenregisseur vervult een brugfunctie tussen de verschillende stakeholders. Zij zorgt ervoor dat provinciaal een afvaardiging van de verschillende partijen periodiek bijeenkomt. Het provinciale netwerk kan als klankbordgroep dienen.

Samenstelling provinciale kerngroep ketenaanpak WoR

  • Mathilde Winsser – ROS Friesland
  • Bonnie Room – Dokterszorg
  • Marjan Veltman – Dokterszorg
  • Ineke Weernink – Welzijn
  • Titia van der Ploeg – (ondergemandateerde) gemeente Súdwest-Fryslân
  • Diana Elsinga – (ondergemandateerde) gemeente Heerenveen
  • Sarah Tromp – gemeente De Fryske Marren
  • Sara Meijer – Zorgverzekeraar De Friesland
  • Trees Flapper – projectleider WoR
  • Nynke Benedictus – projectleider WoR

Verantwoordelijkheden

Deze kerngroep moet zorgen voor bouwstenen (onderdelen ketenaanpak) waarin duidelijk wordt omschreven welke partijen welke verantwoordelijkheden hebben en welke stappen deze moet nemen om WoR lokaal te kunnen implementeren. Tezamen vormen deze bouwstenen de ketenaanpak Welzijn op Recept. De ketenregisseur is primair verantwoordelijk voor afstemming en begripsvorming over de gehele keten en faciliteert samenwerking door horizontaal (wie, wat en waar) everticaal (vertalinvan landelijke richtlijnen naar regionale afspraken) teams met elkaar te verbinden in de keten.