Wat kan de SO betekenen in de zorg voor kwetsbare ouderen?

In de nieuwe (oktober 2016) ‘Handreiking Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde’ van Verenso en de LHV staat het zorgaanbod van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn beschreven: wat kan de specialist ouderengeneeskunde betekenen in de zorg voor kwetsbare ouderen? Deze handreiking kan als leidraad dienen bij het maken van lokale/regionale samenwerkingsafspraken over de samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde.

Waarom is deze handreiking gewenst?
Het aantal ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Door de transities in de langdurige zorg wonen steeds meer kwetsbare ouderen zelfstandig thuis of in een kleinschalige woonvorm. “Uit een peiling onder 1.360 huisartsen is gebleken dat driekwart van de huisartsen onvoldoende tijd en te weinig expertise binnen de praktijk” (bron: handreiking van Verenso en de LHV) heeft voor ouderen met een complexe zorgvraag.

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken daarom in toenemende mate samen binnen de zorg rondom deze doelgroep. Het is belangrijk dat er goede (werk)afspraken komen over de verantwoordelijkheidsverdeling in de verschillende situaties van samenwerking.

Ontwikkelingen in Friesland
Samen met een aantal specialisten ouderengeneeskunde die al veel, of steeds meer werken in de eerste lijn heeft ROS Friesland tijdens een startbijeenkomst besproken hoe zij huisartsen kunnen ondersteunen in hun zorg voor deze doelgroep.

Hun aanbod bestaat uit de volgende diensten:

  • het consult
  • het consult polyfarmacie
  • consult geriatrisch assessment
  • medebehandeling

Maar de vraag is: wanneer, op welk moment, in welke situatie en bij welke patiënt kan een huisarts een beroep doen op jou als specialist ouderengeneeskunde en op de door jou geboden diensten?

Zo kan een huisarts een consult aanvragen voor bijv. diagnostiek, een second opinion of in de palliatieve fase. Medebehandeling kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij bepaalde ziektebeelden zoals chronische ziektes, ziekte van Parkinson of dementie. De specialist ouderengeneeskunde is een echte expert op het gebied van kwetsbare ouderen en kijkt functioneel naar de problematiek van deze doelgroep.

Behoefte aan meer samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en mét huisartsen
Conclusie van de avond was dat er onder de specialisten ouderengeneeskunde veel behoefte is aan samenwerken, samen ontwikkelen en delen onderling, maar ook vooral met huisartsen. Er zijn al een aantal mooie voorbeelden van samenwerking in Friesland waar andere zorgverleners hun voordeel mee kunnen doen. De volgende bijeenkomst staat alweer op de planning voor begin 2017.

Ook willen we de komende tijd inventariseren wat de behoeftes van de huisartsen zijn als gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen en specifiek de samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde.

Heeft u belangstelling voor dit onderwerp neem dan contact op met onze adviseurs.