Wijk- en regiomanagement

Wijkmanagement
Zorg en ondersteuning wordt waar mogelijk dichtbij en afgestemd op inwoners aangeboden. Hiervoor is nauwe samenwerking nodig tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleging en het sociaal domein. In de samenwerking dient oog te zijn voor samenhang tussen preventie, medische en sociale problematiek. Voorbeelden zijn de gezonde wijkaanpak en samenwerking in de wijk rond kwetsbare ouderen.

Regiomanagement
Niet alle zorg kan op wijkniveau georganiseerd worden. Sommige vraagstukken vragen om regionale afstemming en samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een regionaal programma van eerstelijnszorg, ziekenhuis en VVT-sector. Maar ook themagerichte platforms met als doel een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen (bijvoorbeeld Vitale Fries, eHealth, persoonsgerichte zorg).

ROS Friesland adviseert en begeleidt bij wijk- en regionale samenwerking in en met de eerstelijnszorg. Hierbij streven we naar het maken van concrete samenwerkingsafspraken in zorgnetwerken of platforms. Daarnaast helpen wij bij het realiseren van een gezamenlijke aanpak en het leiden van gebiedsgerichte projecten. De organisatie en infrastructuur die nodig is om deze projecten succesvol uit te voeren kunnen we samen met u inrichten.

Wij werken in een team van adviseurs die de zorgverleners en de specifieke kenmerken van de regio kennen. Ook hebben onze adviseurs de benodigde veranderkundige kwaliteiten en kennis van data.