Zorg 2020:

28 juni 2016

…meer vertrouwen, beter communicerende ICT en meer samenwerking met patiënten en zorgaanbieders!

14 juni organiseerden ROS Friesland en Dokterszorg Friesland samen het symposium ‘Zorg 2020: bent u er klaar voor?’. Dit kwam voort uit de wens om goed samen te werken voor de eerstelijnszorgprofessionals in Friesland en gezamenlijk naar de toekomst te kijken. Een breed scala aan zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg was aanwezig om o.l.v. Dite Husselman de verschillende invalshoeken te beluisteren. Dit alles in een goede sfeer en op een mooie locatie (drafbaan Wolvega).

Erik Dannenberg, oud wethouder uit Zwolle geeft aan: “In Nederland hebben we jarenlang de insteek gehad om voor elke categorie van mensen met een aandoening, aparte ondersteuning en zorg te realiseren. De beweging is nu weer naar een meer inclusieve en integrale aanpak. Dit zie je in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en ook in de zorg”. Het strookt  ook met de inzet van de eerstelijnszorg om de zorg dichtbij mensen integraal vorm te geven. Volgens hem zou een ‘community’dokter, die goed samenwerkt met het sociale domein, hier heel passend zijn.

Toosje Valkenbrug, huisarts en medisch directeur hospice Demeter en mede initiatiefnemer HRMO (‘Het Roer Moet Om’) schetste de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg. “Huisartsenzorg blijft in de kern wat het nu is: continue, generalistisch en persoonsgericht”. Zij spreekt daarbij over optimale zorg in plaats van de beste zorg. Zij merkt op: “Mensen komen met uitdraaien van Google binnen, maar de juiste (differentiaal) diagnose wordt nog niet gemaakt door internet. Mensen willen toch afstemmen met de huisarts”. Toosje zoomt even in op de uitdaging in de zorg die in Friesland groot is. “Naar schatting zal 44% van de huisartsen stoppen in 2020, de zorgvraag stijgt met 22% en ook de complexiteit van de vraag neemt toe”. Ze ziet verschillende knelpunten en om deze op te lossen zijn volgens haar nodig: dappere dokters die optimale zorg leveren, met elkaar communicerende ICT, vertrouwen in de professional, gelijkwaardige onderhandeling met zorgverzekeraars en faciliterende organisaties voor praktijk-overstijgende zaken.

Dite Husselman en Kees Birkhoff
Kees Birkhoff, adviseur bij De Friesland Zorgverzekeraar, zoomt in op de veranderingen in de organisatie van de zorg: “De veranderingen gaan langzaam en de nadruk ligt op de driehoek van zorgverzekeraar, ziekenhuis en huisartsen, omdat daar substitutie en 1,5e lijnszorg verder vorm moet krijgen”. Hij verwijst ook naar de samenwerking met gemeenten die in toenemende mate van belang is. Binnen het programma SM1 (sociaal-medische eerstelijn) wordt door De Friesland Zorgverzekeraar samengewerkt met alle Friese gemeenten. Toch ziet Birkhoff dat concrete afspraken vaak teruggaan naar gemeenteniveau, met veel extra bureaucratie van zorgaanbieders die gemeente-overstijgend werken.

Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut, vertelt – na een enthousiaste inleiding – over de drijvende krachten achter integratie en samenwerking. “Dit kunnen normatieve en/of functionele drijvers zijn. Bij normatieve drijvers gaat het over gedeelde normen met betrekking tot de zorg. Functionele drijvers zijn bv. gedeelde ICT, personeel, en/of huisvesting”. Aandacht geven en inzetten op deze drijvers kan de benodigde samenwerking versnellen. Hierbij is het niet perse nodig dat alles binnen een organisatie vorm wordt gegeven. Veel zaken worden in Nederland in de samenwerking tussen organisaties opgelost.

De avond werd afgesloten met het verhaal vanuit patiëntperspectief van Esther de Vrij, directeur Zorgbelang Fryslân. Zij bracht de wensen van burgers in Friesland opnieuw onder onze aandacht. Hierbij lichte zij er een paar punten uit. “Ontvangen mensen met chronische ziekten zorg op maat? Is informatie-uitwisseling tussen zorgverleners al goed geregeld en is er een crisisplan als er verergering optreedt?” Met het advies in een filmpje van een echte patiënt sloot zij af. “Bespreek de verschillende mogelijkheden met patiënten, geef tijd om na te denken en keuzes te maken en respecteer de keuzes die gemaakt worden”.

2020 is niet zo ver weg. Maar bedenk: vaak onderschatten we de verandering die in 3 jaar plaatsvindt, terwijl we de verandering die in 10 jaar plaatsvindt, overschatten.

Zorg 2020: Bent u er klaar voor?

Ga terug naar nieuwsoverzicht