Geriatrisch netwerk in Skarsterlân en Heerenveen

In de gemeenten (voormalig) Skarsterlân en Heerenveen zijn huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams/meitinkers, Tinz en welzijnsorganisaties verenigd in ‘geriatrische netwerken’. Het doel van de samenwerking is zorg en welzijn te integreren door kort en krachtig met elkaar te overleggen. Partijen zoeken hierbij afstemming om de zorg en begeleiding van kwetsbare ouderen te verbeteren. Door het netwerk zijn de lijnen tussen de betrokken partijen kort en is er meer kennis over elkaars expertise. Er is meer zicht op elkaars aanbod en werkwijze. Gemeenten ontvangen van de zorgverleners signalen vanuit de wijk en aandachtspunten voor beleid.

In 2015 is mbv een externe subsidie in Skarsterlân gewerkt aan de speerpunten Ontmoeting en Advance Care Planning en in Heerenveen aan Afstemming in de wijk en Casemanagement voor mensen met dementie. De geriatrische netwerken bieden een goede basis voor verdere versterking van de samenwerking, nu ouderen langer thuis blijven wonen en het stelsel van Wlz, Zvw en Wmo opnieuw wordt ingericht.

Rol ROS Friesland
ROS Friesland heeft het proces van initiatief tot aan het vormen van een geriatrisch netwerk begeleid. De regioadviseur van ROS Friesland adviseert de netwerken en vervult de rol van technisch voorzitter.