Fries Leernetwerk Kansrijke Start 

9 maart 2022

Over Kansrijke Start en de link naar de Friese Preventie Aanpak

Op 12 september 2018 heeft Minister Hugo de Jonge van VWS het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd. Het actieprogramma zet in op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen inclusief gezinnen waar, al dan niet tijdelijk, sprake is van een kwetsbare opvoedsituatie, rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Het actieprogramma heeft als doel om meer kinderen een kansrijke start te geven en problemen op latere leeftijd op deze wijze te verminderen.

Het programma Kansrijke Start
Het programma Kansrijke Start volgt drie actielijnen: Voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Kansrijke Start zet in op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen inclusief gezinnen waar, al dan niet tijdelijk, sprake is van een kwetsbare opvoedsituatie, rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Kansrijke Start heeft als doel om meer kinderen een kansrijke start te geven en problemen op latere leeftijd op deze wijze te verminderen.

Om aan dergelijke doelen te werken, zijn goede verbindingen tussen de partijen randvoorwaardelijk. Het is belangrijk dat partijen elkaar goed kennen, wat eventueel verder uitgebouwd kan worden naar samenwerkingsafspraken. Zoals hierboven is uitgelegd, is het nodig om ook op provinciaal niveau een goede afstemming te benutten. Zo kunnen de verbindingen en samenwerkingsafspraken zo efficiënt mogelijk ingericht en benut worden, zonder ‘dubbel werk’ en grensoverschrijdend.

Het programma Kansrijke Start gaat ook in 2022 verder (waar de lokale coalities onder vallen). In de tussentijd is de Friese Preventie Alliantie (FPA) ingericht die een zeer breed palet aan thema’s omvat. Doel van deze FPA is dan ook juist de onderlinge samenhang tussen de verschillende overlegstructuren/programma’s te bewaken en waar mogelijk verbindingen te leggen. Daarmee is de FPA ook een beschikte paraplu voor de Friese coalitie op Kansrijke Start.

Afstemming nodig tussen lokale en provinciale partijen
Naast de verbeterslag die te behalen is in de benoemde samenwerking tussen de professionals op lokaal niveau, lopen veel professionals er ook tegenaan dat de partijen verschillende werkgebieden hebben: waar de ene partij zich alleen binnen de gemeentegrenzen begeeft, richt de andere partij zich op een regio binnen de provincie of de gehele provincie. In de lokale coalities van Kansrijke Start zijn doorgaans alleen lokale partijen aangesloten. Provinciaal werkende partijen zijn vaak niet te vinden binnen de coalitie. Echter hebben deze provinciale partijen, zoals Fier, Veilig Thuis of MEE wel een belangrijke rol in (de samenwerking rondom) Kansrijke Start, ook op lokaal niveau. Ditzelfde geldt ook voor de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s).

Regionale coördinatie om ‘dubbel werk’ te voorkomen
In de lokale coalities komen vaak vraagstukken langs die ook in andere lokale coalities voorkomen, veelal met betrekking tot de twee knelpunten die hierboven genoemd zijn: afstemming in samenwerking en afstemming in schaalgrootte.

Bijvoorbeeld: Hoe kom je er als verloskundige achter dat er sprake is van schulden en armoedeproblematiek bij een zwangere? En waar en bij wie in de gemeente moet je dan terecht? Wie zou de zorgprofessional kunnen ondersteunen als iemand de Nederlandse taal niet beheerst? Hoe opereren bepaalde partijen, zoals Fier en MEE, en hoe kunnen ze bereikt worden? Wanneer kan een bepaalde regionale partij ingeschakeld worden? Al met al: wie doet wat wanneer?

Het aanschuiven van regionale partijen bij de lokale coalities kost veel tijd, terwijl veel knelpunten en vraagstukken in elke lokale coalitie spelen. Door bepaalde thema’s op regionaal niveau (provincie Friesland) te bespreken, voorkom je op lokaal niveau dit ‘dubbele werk’.

Regionale coördinatie om effectief (gemeente)grensoverschrijdend te kunnen werken
Veel organisaties zoals de kraamzorgverleners, ziekenhuizen, Fier, Veilig Thuis en anderen werken voor inwoners uit verschillende gemeenten. Omdat de werkgebieden per organisatie verschillen, is regionale afstemming en coördinatie gewenst bij het opstellen van nieuwe samenwerkingsafspraken, zodat (aanstaande) ouders met een hulpvraag zo goed en snel mogelijk geholpen worden en geboortezorgverleners weten bij wie ze voor wat kunnen aankloppen.

Rol ROS Friesland

Tijd besparen door een nieuwe overlegtafel te introduceren
We willen er beducht voor zijn om nieuwe overlegstructuren te introduceren. Liever minder dan meer overleggen. Tegelijkertijd moeten we het niet nalaten om een nieuwe structuur in te richten als we hier echt meerwaarde van verwachten.

Invulling van een provinciaal leernetwerk
Er is een provinciaal leernetwerk ingericht. Vanuit een kerngroep worden tijdelijke thematafels  ingericht. Vanuit die kerngroep zit ook iemand bij de thematafel om de verbinding tussen beide te borgen. Waar mogelijk wordt snel op eventuele ondersteuningsbehoeften ingespeeld. Doel is te komen tot bruikbare / communiceerbare eindproducten.

Om zichtbare resultaten te boeken, binnen afzienbare termijn, kiezen we ervoor om meerdere werkgroepjes tegelijkertijd in te richten. We werken met rondes van 3 a 4 maanden. We streven ernaar dat ieder werkgroepjes een concreet werkpakket uitwerkt en uitvoert binnen de termijn (“een ronde”) van 3 van 4 maanden.

Ga terug naar nieuwsoverzicht