Fries Fonds Achterstandswijken (FFA)

Nieuwe achterstandspostcodegebieden vanaf 2019: de gevolgen voor u als huisarts werkzaam in een achterstandswijk in Friesland.

Door de herijking ingegaan op 1 januari 2019 zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar ook verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Voor Friesland betekent dat dat er naast postcodes in Leeuwarden ook in de volgende gemeenten er postcodes (wijken, straten) bij zijn gekomen: Achtkarspelen, Dantumadiel, De Fryske Marren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.

Gevolgen voor individuele huisartsen
Voor u als individuele huisarts betekent dit dat u een opslag op het inschrijftarief kunt declareren voor patiënten die zijn ingeschreven in uw praktijk en die woonachtig zijn in een straat met een achterstandspostcode. Als het goed is, integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Gevolgen voor Friese Achterstandsfonds in 2019
Alle nieuwe postcodes (gemeenten) worden in 2019 ondergebracht bij de bestaande fondsen omdat 2019 een overgangsjaar betreft. Hiervoor worden de LHV-kringregio’s gehanteerd; dit is landelijk besloten. Voor de regio Friesland betekent dit dat de nieuwe gemeenten zich aansluiten bij het Leeuwarder Fonds Achterstandswijken (LFA). De naam van het LFA is daarom gewijzigd in Fries Fonds Achterstandswijken (FFA). Huisartsen uit de bovengenoemde postcodegebieden kunnen een aanvraag doen voor subsidiëring van projecten of ideeën die bijdragen aan de -extra- ondersteuning van de huisartsen(zorg) in achterstandsgebieden. Binnenkort informeren wij u over de mogelijkheden en aanvraagprocedure.

Vergoeding tolkentelefoon Friesland
De regeling voor vergoeding tolkentelefoon (TVcN) zoals die in deze regio bestaat en gefinancierd wordt vanuit ofwel het Leeuwarder Fonds Achterstandswijken (LFA) of de LHV-huisartsenkring Friesland, blijft tot 31 mei 2019 ongewijzigd van kracht. Vanaf 1 juni 2019 zal een nieuwe regeling in werking treden dat wordt gefinancierd vanuit het Fries Fonds Achterstandswijken. Alle huisartsen werkzaam in Friesland kunnen van deze regeling gebruik van maken. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Huisartsen die aanspraak maken op gelden van het FFA 2019
Wij vragen van u als huisarts om individueel te controleren of u patiënten met achterstand in uw praktijk heeft en daarmee aanspraak maakt op gelden van het FFA. Hiervoor is het nodig om bijgevoegde postcodelijst te controleren.

 

(bron: https://friesland.lhv.nl/actueel/nieuws )