Communicatie voorop!

13 december 2016

Het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland koos voor het thema ‘communicatie’ voor het symposium dat op 4 november jl. plaatsvond. Lies van der Wal, adviseur ROS Friesland en projectleider bij het Consortium was betrokken bij de voorbereiding van het symposium.

Zij signaleert dat bij alle samenwerkingsverbanden communicatie een grote rol speelt: wie zijn erbij betrokken, zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd, wat zijn de verhoudingen, hoe wordt met elkaar gesproken, maar ook: wat wordt er niet gezegd! In communicatie is het verbale aspect slechts een klein deel van wat er tussen personen gebeurt. De non-verbale communicatie: de attitude en de bejegening zijn van grotere betekenis dan we vaak denken. En daarin spelen ook onderliggende begrippen als autonomie en verbinding een belangrijke rol.

Lies geeft aan: “in de geboortezorg wordt samengewerkt vanuit verschillende kennisdomeinen, we hebben het dan over verloskunde, kraamzorg, obstetrie en neonatologie. Als elke discipline er vanuit gaat zelf het beste te bieden te hebben voor elke cliënt, dan kan er op het niveau van de cliënt weleens iets goed mis gaan. In toenemende mate wordt duidelijk dat voor de cliënt vooral van belang is dat zij continuïteit van zorg ervaart ook en juist als deze door verschillende zorgverleners geboden wordt. Daarvoor is nodig dat de zorg die zij ontvangt op elkaar aansluit. Dat vergt overleg, afstemming en samenwerking op het persoonlijk niveau van de zorgverleners. En deze persoonlijke samenwerking verandert je: geen verlies van autonomie, maar wel minder strakke grenzen tussen wat je wel en niet zelf doet en/of overlaat”.

Aan het bed van de cliënt is een andere vorm van autonomie vereist, dan wanneer je samen zorgpaden opstelt; en weer een andere wanneer je samen de spiegelinformatie over de zorg in de regio bespreekt. Het is nodig dat zorgverleners zich met elkaar verbinden: het elkaar gunnen, het transparant zijn in hoe jij de beste zorg levert en waar die de zorg aansluit en het luisteren naar wanneer die zorg juist beter door een ander geleverd kan worden, in het belang van de cliënt. In verbinding met elkaar blijkt een flexibeler omgang met de eigen autonomie als zorgverlener mogelijk dan waarin je bent opgeleid als medische professional.

Klik hier voor een verslag van het symposium en noteer alvast de datum voor het nieuwe symposium in uw agenda: 3 november 2017.

Voor meer informatie neem contact op met Lies van der Wal (l.vdwal@rosfriesland.nl), adviseur geboortezorg

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht