Bundeling samenwerkingsafspraken ambulante zorg voor EPA patiënten

7 december 2021

In het najaar van 2018 heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aantal bezoeken gebracht aan GGZ Friesland en een aantal ketenpartners, voornamelijk huisartsen. De reden van deze bezoeken is het toezicht op de ambulante ggz en dan specifiek de ambulante zorg voor mensen met een ernstig psychische aandoening (EPA).

De IGJ wilde door middel van deze bezoeken inzicht krijgen in een drietal onderwerpen:

  • de wijze waarop GGZ Friesland en haar netwerkpartners omgaan met ambulantisering en de mogelijke risico’s hierin
  • beoordelen in hoeverre de patiënt ondersteund werd bij zijn herstel en de mogelijkheid kreeg hierin regie te voeren
  • beoordelen in hoeverre zorgverleners samenwerken in de zorg voor de EPA doelgroep

De inspectie heeft naar aanleiding van deze bezoeken een aantal aanbevelingen gedaan en verbeterpunten aangedragen. De belangrijkste thema’s hierbij waren crisisbeheersing, medicatieoverdracht, helderheid over samenwerkingsafspraken, bereikbaarheid en overdracht van patiënten.

GGZ Friesland en de Friese huisartsen, vertegenwoordigd door ROS Friesland, hebben in gezamenlijkheid een actieplan geschreven om deze aanbevelingen en verbeterpunten te adresseren.

Inmiddels heeft dit actieplan zich vertaald naar een aantal concrete eindproducten, voor zowel de Friese huisartsen als GGZ Friesland.

Het betreft hier:

  • Een bundeling met samenwerkingsafspraken tussen GGZ Friesland en de huisartsen, met hierin een eenduidige omschrijving van de EPA-doelgroep en alle belangrijke afspraken en werkwijzen.
  • Caseloadoverzichten die elk kwartaal door GGZ Friesland aan de huisartsen worden verstuurd, zodat altijd helder is welke patiënten bij GGZ Friesland in behandeling zijn en welke behandelaar benaderd kan worden voor vragen.
  • Een gezamenlijk scholingsplan voor alle huisartsen en POH-GGZ’s, zodat er voldoende kennis is met betrekking tot het behandelen en begeleiden van de EPA-doelgroep.

Hiermee is een belangrijke aanzet gedaan om de samenwerking tussen huisartsen en GGZ Friesland te verbeteren.

Ga terug naar geen categorieoverzicht