Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid: Wat is het?
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat ook over veerkracht, omgaan met de uitdagingen in het leven. Door het toepassen van het kader van Positieve Gezondheid ontstaat een bredere kijk op gezondheid bij burger en patiënt. Bij positieve gezondheid gaat het niet om de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelfregie te voeren over hun leven waarbij ze zich prettig voelen. De eigenschappen zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden staan hierin centraal. Deze worden steeds belangrijker, omdat de zorg in toenemende mate onder druk komt te staan. We worden steeds ouder, er is veel zorg beschikbaar en daarmee stijgen onze maatschappelijke zorgkosten. Het belang van interventies om gezondheidsproblemen te voorkomen wordt steeds meer gezien. Hoe we daar als maatschappij invulling aan geven vraagt om een andere kijk op gezondheid bij alle betrokkenen, bij Zorg-, Publiek-en Sociaal Domein. In de Landelijke nota Gezondheidsbeleid van VNG (zie onderaan) is uitgebreid aandacht voor Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid maakt gebruik van 6 dimensies van gezondheid: Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven, Meedoen en Dagelijks functioneren.

Het begrippenkader kan worden toegepast op individuen, wijken en regio’s en kan leiden tot een domein overstijgende aanpak van problemen en leidt tot verbetering van de ervaren gezondheid van individuen, gemeenten en de provincie Fryslân. Positieve gezondheid leidt tot de-medicalisering en versterking van de samenhang tussen zorg en welzijn.

Ons doel: samenwerken aan positieve gezondheid
ROS Friesland ziet het als haar taak de verbindingen te leggen tussen de eerstelijns zorgverleners en professionals werkzaam op het gebied van de publieke gezondheid, sociaal domein en sport- & welzijnsvoorzieningen. Het doel van het leggen van deze verbindingen is te komen tot samenwerkingsafspraken tussen de uitvoerende professionals zodanig dat een beroep op de zorg zoveel als mogelijk voorkomen kan worden.

Tabel Positieve Gezondheid

Rol ROS Friesland

Wij helpen met onafhankelijk advies en kennis van de 1e lijns zorg in onze regio Fryslân. Wij zien mogelijkheden voor de  toepassing Positieve Gezondheid binnen thema’s Wijk Gericht Werken, Gecombineerde Leefstijl Interventie, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten, Welzijn op recept, Ketenzorg, Ouderenzorg en Palliatieve zorg. Je kunt onze hulp op het gebied van Positieve Gezondheid inroepen.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs Julia of Mathilde.