Digitale zorg & informatiemanagement

Digitale zorg

ROS Friesland werkt aan projecten met als doel om een ‘slimme’ manieren van zorg te leveren om de zorg toekomstbestendig te maken. Digitalisering kan, mits goed toegepast, de zorg faciliteren en bijdragen aan de continuïteit van zorg. Met de juiste digitale hulpmiddelen wordt het werkproces op zo’n manier ondersteund dat de werkdruk verlaagd wordt. Belangrijk is het betrekken van de patiënt. Burgers worden zo steeds zelfredzamer als het gaat om hun persoonlijke gezondheid. Er wordt bijvoorbeeld online gecommuniceerd met de huisarts via e-consulten, herinneringen gestuurd bij het innemen van medicijnen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het eigen persoonlijk gezondheidsdossier (PGO) en zorg op afstand.

Als het gaat om de samenwerking in de regio speelt de uitwisseling van gegevens een belangrijke rol. De mogelijkheden om gegevens uit te wisselen zijn groot. Maar wat past het beste bij jouw vraagstuk? Als ROS Friesland kennen wij de mogelijkheden binnen de regio en daarbuiten. Wij zetten ons in om kennis van de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling te delen.

Als ROS:

  1. zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen (Landelijk / Noord Nederland) van programma’s op het gebied van digitale zorg. Bij landelijke subsidieprogramma’s die digitale zorg tussen professionals in Friesland kunnen versnellen (zoals de VIPP programma’s) tonen wij ons, samen met onze ROS collega’s landelijk, betrokken bij de ontwikkeling en uitvoer van deze subsidie programma’s en zorgen wij ervoor dat Friese aanbieders van zorg en ondersteuning actief worden geïnformeerd. Wij stimuleren hen en ondersteunen hen zo nodig om hiermee actief aan de slag te gaan. Dit doen wij door gesprekken met relevante aanbieders, advisering en procesbegeleiding, het voorzien in nieuwsberichten en het organiseren van bijeenkomsten.
  2. volgen we relevante waardevolle trends in de markt en informeren aanbieders hierover actief
  3. werken we aan een regionale netwerk/coalitie rondom digitale zorg (Fries niveau) t.b.v. de ontwikkeling van een visie en strategie en betrekt daarin belangrijke stakeholders en partijen.
  4. voeren we voor belangrijke Friese stakeholders projecten uit op het gebied van digitale zorg met een multidisciplinair karakter. Zo werken we samen met GERRIT als projectleider aan het subsidie programma VIPP Babyconnect in Friesland, om de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Met de Friese huisartsenvereniging en Friese thuiszorgaanbieders werken we aan het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling rondom kwetsbare thuiswonende ouderen.

Ben je op zoek naar digitale mogelijkheden voor jouw organisatie en/of in samenwerking met anderen? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij hebben ruime ervaring als projectleider, procesbegeleider, verbinder of samenwerkingspartner.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Henne.

Informatiemanagement

Data en informatie spelen een essentiële rol in het vormen van beleidsplannen en het vormen van domein overstijgende samenwerking. ROS Friesland zet zich zowel regionaal, als ook provinciaal in voor het inzichtelijk maken van deze data.

Tijdens domein overstijgende samenwerking geven wij partijen interessante inzichten, bijvoorbeeld in de gezondheid en zorggebruik van de populatie of de verwachtte oplopende tekorten in de zorg de komende jaren. Op basis van onze inzichten, kunnen samenwerkingsverbanden bewust kiezen waar zij zich op focussen. Daarnaast ondersteunen we samenwerkingsverbanden met monitoring: het ontwikkelen van een structuur voor stuurinformatie om periodiek de effectiviteit van interventies te meten, op populatie en projectniveau.

Wij werken volgens het principe: Data, Dialoog, Doen. Wij zorgen voor het verkrijgen van de benodigde data en ontwikkelen inzichten. Samen met partijen in het veld voeren wij het dialoog over de data. Wij gaan het gesprek aan, want wij weten als geen ander dat data pas tot leven komt en betekenis krijgt als we het in de juiste context plaatsen. Omdat onze adviseurs de inhoud goed kennen, kijken we samen naar wat we kunnen ‘doen’. Wij gaan geen uitdaging uit de weg: wij helpen bij het opzetten van projecten en het uitvoeren van programma’s.

ROS Friesland is lid van Data Dialoog Doen (D3). Dit netwerk deelt kennis over openbare databases en dataduiding voor eerstelijnszorgverleners. We maken met landelijke partijen, zoals Nivel en Vektis, afspraken. Ook leveren we input bij landelijke sessies voor doorontwikkeling, zoals bij www.regiobeeld.nl.

Wil je zelf aan de slag met data? Bekijk dan dit stappenplan!

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Maaike of projectleider Bea.