VSV Drachten e.o.: integrale zorg hoe gaan we verder?

11 augustus 2015

VSV (Verloskundig Samenwerkingsverband) Drachten en omstreken geeft vorm aan de vernieuwing van de geboortezorg. Dit gebeurt door samenwerking van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers, kinderartsen, obstetrisch verpleegkundigen en andere medewerkers van de verloskunde/kraamafdeling.

Boost

Echter: elke samenwerking loopt na enkele jaren het risico op gewenning en minder elan. Het VSV wilde de onderlinge samenwerking weer een ‘boost’ geven. Ze vroeg ROS Friesland samen met het VSV-bestuur een beleidsmiddag te organiseren voor alle deelnemers van het VSV, met voorzitterschap van ROS-Friesland.

Verschillende invalshoeken

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is aan iedere beroepsgroep gevraagd een korte presentatie voor te bereiden met hun visie op:

  1. de huidige stand van zaken, wat tot nu toe is bereikt en wat mogelijk beter kan;
  2. hun plannen en ambities voor 2015-2018, de gewenste mate van integratie van verloskundige zorg en de randvoorwaarden daarvoor.

Het visiedocument is in 2013 vastgelegd. Voor de bijeenkomst is op basis daarvan een checklist opgesteld met relevante kenmerken van de ambities daarin. Wat is reeds ingevoerd en wat niet? Dankzij deze aanpak stonden de deelnemers vooraf al actief stil bij de visie, missie, het bereikte en de vervolgstappen.

Dialoog

De beleidsdag vond plaats op 30 juni in ziekenhuis Nij Smellinghe. Met als start de presentaties per beroepsgroep, zoals vooraf was gevraagd. Daarna presenteerde Anneke Venema, directeur ROS Friesland, aan de hand van een PowerPoint de resultaten van de checklist.

Vervolgens werden de disciplines gemixt in multidisciplinaire groepen. Elke groep koos een onderwerp uit de checklistresultaten waarmee ze als eerste aan de slag willen binnen het VSV. De prioriteiten werden gelegd bij de thema’s “de cliënt centraal”, “vormgeving organisatie” en “gezamenlijk dossier”. De deelnemers moesten niet alleen gezamenlijk bepalen wat er moet gebeuren, maar ook wie dat moet doen en wanneer het klaar moet zijn. En tenslotte kon worden benoemd welke mogelijke obstakels er zijn voor de uitvoering.

De uitkomsten van die dialogen zijn plenair gepresenteerd. Op deze wijze kwam duidelijk naar voren wat de verschillende groepen hebben benoemd als belangrijke, gewenste stappen en in welke volgorde.

Iedereen was het er over eens: zo’n bijeenkomst leidt tot nieuwe energie en inspiratie om er weer samen de schouders onder te zetten. De gezellige borrel na afloop was een passende beloning.

Vervolg

ROS Friesland bespreekt met het VSV-bestuur de resultaten van deze dag, om te komen tot een voorstel voor een actieplan, dat in september kan worden voorgelegd aan het VSV. Juist omdat benoemd is wat moet worden opgepakt, maar ook door wie, is het mogelijk te komen met een concreet voorstel, met de inzet van aanwezige kennis en kunde. Zo krijgt deze bijeenkomst een duidelijk vervolg, gebaseerd op de wensen en ideeën van de deelnemers.

Ga terug naar nieuwsoverzicht