Voortgang integrale ouderenzorg in regio Heerenveen

26 november 2018

In de regio Heerenveen wordt vanuit het Regioplan stevig ingezet op integrale ouderenzorg. Er was natuurlijk al lang aandacht voor dit thema door vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis wonen.

Nu wordt structureel gebouwd aan een netwerk van samenwerkingspartners, dat gericht werkt aan juiste zorg op de juiste plek.

Lokale speerpunten 2018
Voor 2018 wordt ingezet op versterking van:
–     De ‘medische as’ van huisarts en specialist ouderengeneeskunde.
–     De ‘verpleegkundige as’ van praktijkverpleegkundige en wijkverpleegkundige.

Versterking medische as
Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) en huisartsen hebben gesproken over het organiseren van MDO’s en consultatie van de SO. De gemaakte afspraken worden momenteel uitgewerkt. De bijeenkomsten hebben nu al geleid tot een nauwere samenwerking.

Versterking verpleegkundige as
Praktijk- en wijkverpleegkundigen willen hun werkzaamheden beter op elkaar af gaan stemmen. De komende tijd gaan praktijkverpleegkundigen daarom op lokaal niveau wijkverpleegkundigen uitnodigen om hierover afspraken te maken.

Netwerk van Hagrovertegenwoordigers
Als extra resultaat is een groep Hagrovertegenwoordigers (van huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkmanagers) gevormd. Zij zijn het aanspreekpunt namens hun Hagro, voor collega-huisartsen en SO’s.

Regionale speerpunten 2018
Voor 2018 zijn de volgende vier speerpunten gekozen waaraan gewerkt wordt:

–     Inzet wijkverpleegkundige in de ANW-uren
–     Optimaliseren ELV
–     Implementatie ACP
–     Implementatie transmurale zorgbrug

Inzet wijkverpleegkundige in de ANW-uren
De zorgvragen bij de Dokterswacht nemen toe en worden steeds complexer.
Veel vragen die binnen komen, zijn verpleegkundig van aard en zouden prima opgepakt kunnen worden door een (wijk)verpleegkundige. Er wordt daarom een contract gesloten tussen Dokterswacht en de drie regioaanbieders van thuiszorg (De Kwadrantgroep, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Thuiszorg Het Friese Land) met de intentie om vanaf 1 januari 2019 (wijk)verpleegkundigen in te zetten waar dat mogelijk is.

ELV
De regeling Eerstelijns Verblijf (ELV) biedt zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. In de regio Heerenveen is overeenstemming bereikt over één formulier voor het aanvragen van een ELV-bed. Daarnaast hebben organisaties Meriant, Hof en Hiem en Sint Maarten gezamenlijk een zorgloket ingericht waar huisartsen 24/7 terecht kunnen voor directe ondersteuning bij de aanvraag.

ACP
Advance Care Planning (of vroegtijdige zorgplanning) is een complex thema waar veel in gebeurt. Onlangs is een werkafspraak opgesteld tussen huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde. In de werkafspraak staat wat met patiënten besproken moet worden, op welk moment en hoe dit wordt overdragen. Belangrijk aandachtspunt hierbij was het verschil in gebruikte terminologie.

Transmurale zorgbrug
Een bewezen interventie die zich richt op functiebehoud en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen na ontslag uit het ziekenhuis. De wijkverpleegkundige brengt al vóór ontslag uit het ziekenhuis een bezoek aan de kwetsbare oudere op de verpleegafdeling van ziekenhuis Tjongerschans. Hierbij wordt de informatie die nodig is voor de zorgverlening thuis goed op elkaar afgestemd. De afdelingen klinische geriatrie en interne zijn hier voor de zomer mee gestart. In het najaar evalueren de zorgprofessionals hoe de patiënt dit ervaart en welke verbeterpunten er rondom de warme overdracht nog zijn.

Regioplan Heerenveen en regionalisering
Reeds enkele jaren geleden hebben de huisartsen in de regio Heerenveen samen met de medisch specialisten, Tjongerschans en Alliade een gezamenlijk Regioplan voor integrale zorg opgesteld. Naast ouderenzorg is substitutie van zorg (juiste zorg op de juiste plek) het belangrijke thema.

Het Regioplan Heerenveen is een ingewikkeld project; het is zoeken, pionieren, bouwen, mislukken, weer een nieuwe oplossing bedenken. Een coöperatie bouwen, nadenken over een uitvoeringsorganisatie en worstelen met programmastructuren. Tot nu toe konden alle hobbels worden genomen. De energie waarmee hieraan gewerkt wordt, is groot. Net als de wil in de regio aan afgestemde integrale en proactieve zorg te bouwen.

De ontwikkeling om in de regio aan de slag te gaan, de regionalisering en populatiegerichte zorg, krijgen steeds meer aandacht, ook in de financiering van zorg.

ROS Friesland heeft een stevige rol als ondersteuner bij het Regioplan Heerenveen en is ook betrokken bij ontwikkelingen in de andere regio’s in Friesland. Voor meer informatie kunt u de regioadviseur benaderen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht