Uitnodiging indienen projectidee voor STIP Ronde 2 bij ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

24 juni 2015

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) stelt eind juni 2015 de tweede subsidieronde open voor praktijkgerichte projecten: Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP). Wij nodigen u van harte uit om hiervoor projectideeën in te dienen.

Over de praktijkgerichte STIP Ronde 2

De STIP Ronde 2 is gericht op farmacotherapeutische projecten in de eerste lijn / verpleeghuiszorg / gehandicaptenzorg / thuiszorg / GGZ / ketenzorg, eventueel in relatie tot overheveling vanuit de tweede lijn (transmurale zorg, zorginnovatie eerste-tweede lijn).

Bij de STIP Ronde 2 is een relevante vraag of breed onderkend probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag, zoals:

–        praktijkgerichte projecten met als doel toepassing van kennis in de praktijk

–        het beter beschikbaar maken van gepubliceerde kennis in de praktijk

–        praktijkverbeterprojecten

–        verbetering van organisatie en/of kwaliteit van zorg.

Voorbeelden projectideeën STIP Ronde

Voorbeeld 1

Wanneer patiënten vanuit het ziekenhuis naar huis gaan ontstaat er veelvuldig onduidelijkheid over de medicatie. Door transmurale afstemming en samenwerking verbetert de kwaliteit en continuïteit van medicatieverstrekking en -gebruik.

Voorbeeld 2

Bij specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld laaggeletterden, zijn andere instructies, informatiemateriaal en ondersteuning nodig om tot het juiste gebruik van medicatie te komen. Wanneer de betrokken zorgprofessionals beter samenwerken, hun omgang met de doelgroep afstemmen en dezelfde aangepaste informatiemiddelen gebruiken levert dit verbetering op van het medicatiegebruik.

Voorbeeld 3

Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is vaak onnodig hoog en langdurig. Verbeteringen op dit gebied en het voorkomen van onnodig voorschrijven van medicatie verhoogt de kwaliteit van zorg aan deze doelgroep.

Informatiebijeenkomst GGG STIP ronde

Op donderdag 2 juli as. kunt u een informatiebijeenkomst bijwonen over deze ronde (en andere subsidierondes van het GGG-programma). Deze bijeenkomst vindt plaats bij ZonMw/NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 334 Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over de mogelijkheden binnen deze subsidieronde, de criteria en andere tips en tricks. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen of kunt u uw projectidee voorleggen aan leden van het GGG-team.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Planning GGG STIP Ronde 2
Begin juli 2015 zal de oproep voor de STIP Ronde 2 worden gepubliceerd op de subsidiekalender van de ZonMw website. Hierin worden de definitieve criteria vermeld waaraan een projectidee moet voldoen.

De sluitingsdatum voor indiening van projectideeën is dinsdag 29 september 2015, 14.00 uur.

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het veiliger, effectiever en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen. GGG richt zich hiermee op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Meer informatie over GGG en ZonMw?

Contactpersoon ZonMw/GGG:

Voor inhoudelijke vragen over de STIP Ronde 2: Harald Moonen, programmasecretaris GGG, 070 349 53 49, moonen@zonmw.nl.

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht