Taken en verantwoordelijkheden wijkverpleegkundige S1 en S2

18 februari 2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft de wijkverpleegkundige (deels) nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De wijkverpleegkundige zorg is opgedeeld in toewijsbare en niet-toewijsbare wijkverpleging. Hieronder volgt ter verduidelijking een korte toelichting op hun taken.

Toewijsbare zorg (segment 2, S2)

Wijkverpleegkundige zorg bestaat in de eerste plaats uit zorgverlening. Het overgrote deel van deze zorg bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Daarnaast vallen er taken onder S2 als indiceren, stimuleren, signaleren en coördineren voor patiënten die in zorg zijn. Deze taken dragen eraan bij dat de zorg op maat en doelmatig geleverd wordt. Het merendeel van de (wijk)verpleegkundige zorg wordt geleverd aan een klant en is daarmee toewijsbaar.

Niet – toewijsbare zorg (segment 1, S1)

Een klein deel van de wijkverpleegkundige zorg richt zich niet op individuele klanten. Deze meer collectieve taken (wijktaken) zijn niet toewijsbaar aan een individuele klant, maar zijn naar hun aard wijkgerichte zorg.

Deze wijktaken zijn gericht op:

– Samenhangende zorg voor patiënten met (meervoudige) gezondheidsproblemen;

– Aanwezigheid in de wijk;

– Preventie; toegesneden op de gezondheidsrisico’s in de wijk, bij groepen mensen en het individu.

Dit komt o.a. tot uiting door deelname aan sociale wijkteams en andere activiteiten in de wijk, gericht op het vroegtijdige signaleren en opsporen van individuele gezondheidsrisico’s. In Friesland zijn er 30 postcodegebieden waarin een wijkverpleegkundige S1 taken verricht.

Rol ROS Friesland

ROS Friesland draagt bij aan de verbinding en samenwerking tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleegkundigen en het sociale domein.

Als kenniscentrum voor de eerstelijnszorg, informeren we het veld en monitoren wij de ontwikkelingen rondom de wijkverpleegkundige zorg. Daarnaast inventariseren we wat er loopt en signaleren we mogelijke knelpunten, om daar vervolgens op provinciaal niveau met de betrokken partijen over in gesprek te gaan.

Een uitgebreidere toelichting leest u in de brief van Staatssecretaris Van Rijn.

Ga terug naar nieuwsoverzicht