ROS’en begeleiden zorgtransformaties in de regio

2 april 2024

Het Integraal Zorgakkoord biedt regio’s handvatten voor zorgtransformaties en kan de al ingezette beweging verder versnellen. Regionale partijen werken aan zorgtransformaties en zijn overtuigd van de urgentie en nemen eigenaarschap. De ROS’en zijn experts in transitie-, programma- en projectmanagement vanuit een maatschappelijke rol en begeleiden de zorgtransformaties in de regio.

ROS Friesland
Vanuit het IZA heeft ROS Friesland in 2023 actief bijgedragen aan het maken van het benodigde Regiobeeld voor Fryslân en het Regiobeeld GGZ èn heeft inhoudelijk bijgedragen aan het Regioplan voor Fryslân, het Friza. In 2024 zullen we onze bijdrage continueren.

Preventie
Om de instroom richting de GGZ te verminderen, zet ROS Friesland met het IZA in gedachten volop in op preventie. ROS Friesland heeft daarom zitting in de coalitie Mentale gezondheid van de Friese Preventieaanpak (FPA). Eind 2023 heeft zij de opdracht gekregen om doelstellingen en een plan van aanpak te maken voor het Regioplan GGZ voor de bouwsteen over promotie en preventie gedurende de levensloop. Dit zal ook in 2024 de voornaamste bezigheid zijn.

Optimalisatie en transformatie binnen de GGZ
Naast preventie, werken we ook aan optimalisatie en transformatie binnen de GGZ. We hebben samen met Dokterszorg, de FHV en GGZ Friesland een voorstel geschreven om een impactvolle transformatie te kunnen maken om de ondersteuning en zorg voor mensen met psychische klachten anders en beter te organiseren, zodat ook in de toekomst kwalitatief goede ondersteuning en zorg kan worden verleend. Dit heeft zijn vervolg gekregen vanuit het Regioplan-traject en de transformatieopgave Mentale gezondheid waarin wij zitting hadden in de Bestuurlijke provinciale regiegroep GGZ. De bestuurlijke regiegroep heeft onder deze opgave een ambitie per bouwsteen opgesteld welke in 2024 vertaald worden naar concrete doelstellingen.

Regioadvies
ROS Friesland biedt in alle vijf Friese regio’s advies en ondersteuning bij het vormen en door ontwikkelen van regionale netwerken die aansluiten op provinciale als wijkgerichte netwerken en regioplannen zoals Heerenveen en Leeuwarden.

In 2023 heeft ROS Friesland in de regio Noordwest-Leeuwarden vanuit het zorgnetwerk Leeuwarden afspraken gemaakt over het verwijzen van ‘sociale problematiek/vraagstukken’, via Zorgdomein, naar het sociale domein. En in regio Zuid is hard meegewerkt aan een gezamenlijke IZA aanvraag die eind 2023 is ingediend. Hierin zijn meerdere domeinoverstijgende multidisciplinaire projecten opgenomen om in gezamenlijkheid stappen te zetten in de zorgtransformatie. In de regio Zuidoost heeft ROS Friesland huisartsen en thuiszorgorganisatie begeleid bij het vormen van plannen voor het Wijkgericht Werken. In Noordoost-Friesland zijn o.a. een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen rondom ouderenzorg met workshops over Positieve Gezondheid, valpreventie en de palliatieve fase. En in Zuidwest-Friesland is ROS Friesland mede-initiatiefnemer van de regiotafel. Dit is een domeinoverstijgend multidisciplinair bestuurlijk overleg om gezamenlijk invulling te geven aan de transformatieopgaven. In 2024 zal ROS Friesland in de andere regio’s verder bouwen aan het vormgeven van regiotafels met als doel de continuïteit van zorg te organiseren door een stevige regionale samenwerking neer te (blijven) zetten.

Lees op de website van het ROS-netwerk hoe andere ROS’en ondersteunen bij zorgtransformaties in hun regio.

Ga terug naar nieuwsoverzicht