ROM’en de GBGGZ

3 september 2014

In het Bestuurlijk Akkoord GGZ is afgesproken dat alle zorgaanbieders die curatieve GGZ leveren (zowel GBGGZ als SGGZ) routinematig vragenlijsten gaan afnemen bij hun zorgvragers (het ROM’en). De zorgverzekeraars nemen deze eis op in de contractvoorwaarden. De ROM data (voor- en nametingen van behandeltrajecten) moeten worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) conform de daarvoor opgestelde richtlijnen.

Implementatie
In opdracht van de partijen van het bestuurlijk akkoord is er implementatieplan opgesteld, en begin dit jaar vastgesteld. Het implementatieplan ROM voor de generalistische GGZ (GBGGZ) en vrijgevestigden gespecialiseerde GGZ (GGGZ) wordt op dit moment verder uitgewerkt door adviesorganisatie Redmax.
Het implementatietraject kan belangrijk zijn voor die zorggroepen die GBGGZ aanbieden, of overwegen GBGGZ te gaan contracteren in 2015. Ook moeten ze voldoen aan de eisen van het ROM’en van de behandeltrajecten en het centraal aanleveren van de gegevens. Als nieuwe aanbieders van curatieve GGZ, lopen zorggroepen daarbij een traject dat vergelijkbaar is met dat van de vrijgevestigden in de GBGGZ. De contractant GBGGZ is verantwoordelijk voor aanlevering. Afhankelijk van de gekozen organisatievorm kunnen dit de zorggroep of zorgprofessionals zijn.
Redmax heeft onder meer met SBG (Stichting Benchmark GGZ) en DIS (DBC Informatiesysteem) gesproken en een voorstel gepresenteerd om langs verschillende sporen (onder andere financieel, technisch, juridisch) duidelijkheid te ontwikkelen en implementatie te faciliteren.

Wat moet u als zorgaanbieder geregeld hebben?
In het contract GBGGZ wordt een responspercentage ROM genoemd waar u aan moet voldoen. De technische aanlevering van de ROM data aan DBC-onderhoud, en vervolgens SBG, is beschreven in de Gegevensaanleverstandaard (GA).
Deze standaard is inhoudelijk al met EPD en ROM leveranciers (inclusief de belangrijkste KIS-leveranciers) gecommuniceerd, zodat u zich komende maanden kan voorbereiden op uitbreidingen/aanpassingen in de software. Het uitblijven van exacte besluitvorming rond ROM data opslag, verwerking en rapportage ontslaat u niet van verplichting om te ROM’en. Als u nog niet bent begonnen, raden wij sterk aan om dat direct te doen. Data die u nu al verzamelt, kunnen met terugwerkende kracht worden aangeleverd. Op die manier is het mogelijk om het contractueel afgesproken percentage te realiseren.
Er zijn meer zaken die elke zorgaanbieder van curatieve GGZ geregeld moet hebben. Ons advies is u zoveel mogelijk in te werken in het nieuwe stelsel. Enkele concrete aandachtpunten om goed te kunnen ROM’en zijn:

1. Als zorgaanbieder moet u beschikken over een softwarepakket (EPD of EPD en ROM) dat voldoet aan de richtlijnen van de Gegevensaanleverstandaard (GA) zoals DBC Informatiesysteem (DIS) die publiceert en waarbij u rekening houdt
met de aanleveringseisen voor de SBG Benchmark. Er is een Gegevensaanleverstandaard voor de Generalistisch Basis GGZ en voor de Gespecialiseerde GGZ (DBC’s). DIS informeert ROM en EPD softwareleveranciers proactief over de standaarden. Bij de ROM en EPD softwareleveranciers wordt geïnventariseerd wat de status is van het implementeren ervan. Meer informatie in september.

2. Als aanbieder van curatieve GGZ bent u verplicht alle data die u verzamelt op basis van de Gegevensaanleverstandaard, periodiek aan te leveren bij DBC onderhoud (DBC Informatiesysteem). Voor de GBGGZ is het is momenteel nog niet mogelijk om u aan te melden voor het periodiek aanleveren van gegevens bij DIS, terwijl dit wel een noodzakelijke voorwaarde is . Zodra aanmelding van nieuwe aanbieders GBGGZ wel mogelijk is, wordt dit gecommuniceerd.

3. Het is noodzakelijk om ook een overeenkomst met SBG af te sluiten, anders mag deze Stichting uw data niet (indirect) ontvangen en verwerken. De komende maanden wordt de overeenkomst in samenwerking met de beroepsverenigingen in de GGZ verder uitgewerkt. U kunt zich wel al aanmelden op de website van SBG, zodat u op de hoogte wordt gehouden.

Meer informatie? Neem contact op met Marlene de Regt.

Ga terug naar nieuwsoverzicht