Richting geven aan Juiste Zorg op de Juiste Plek met behulp van een Regiobeeld

3 maart 2020

Het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is ontstaan vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het vormgeven van toekomstbestendige zorg in Nederland. JZOJP bestaat uit verschillende subsidierondes met als doel het ondersteunen van de (door)ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg, het verplaatsen van zorg naar dichter bij de mensen thuis en het vervangen van zorg door nieuwe vormen van zorg, bijvoorbeeld door e-health toepassingen.

In Friesland zijn verschillende samenwerkingsverbanden van professionals uit verschillende domeinen die samen werken aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Dit is belangrijk omdat naar verwachting als gevolg van (dubbele) vergrijzing de zorgvraag en zorgkosten snel zullen toenemen, terwijl het zorgaanbod regionaal als gevolg van ontgroening en krimp achter blijft. Bezuinigingen, oplopende krapte aan goed opgeleide zorgprofessionals en groeiende wachtlijsten zijn het gevolg. Samenwerkingsverbanden geloven erin dat de integrale regionale aanpak helpt om zorg of een effectieve wijze toekomstbestendig te maken.

Samen werken aan integrale zorg vraagt om onderbouwing: een beeld van de situatie in een regio gelet op aspecten als demografie, leefstijlkenmerken, gezondheid, zorgvraag en zorgaanbod. Een regiobeeld geeft naast het beeld van de huidige situatie, middels prognoses zicht op toekomstige knelpunten en kansen. ZonMw heeft binnen het programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’, vouchers beschikbaar gesteld die samenwerkingsverbanden in de gelegenheid stellen externe expertise in te zetten voor het maken van het regiobeeld.

In de regio’s Noordoost Friesland, Noordwest Friesland en Zuid Friesland begeleidt ROS Friesland de samenwerkingsverbanden in het ontwikkelen van het regiobeeld. Het regiobeeld vormt de basis voor een gezamenlijke onderbouwde visie, ambitie en doelstellingen.

Zicht op de situatie in een regio is dus belangrijk voor het vormgeven van een toekomstbestendig zorg- en ondersteuningsaanbod, wat aansluit op de zorgbehoeften van de mensen in de regio. Bent u ook benieuwd naar de situatie in uw regio? Dan kunt u contact opnemen met Jildou de Jong.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht