Provinciale afspraken rond toerusting POH-GGZ jeugd

31 juli 2017

Het is de uitdrukkelijke wens van de aanwezigen om zoveel mogelijk provinciaal af te spreken, zodat wordt voorkomen dat het wiel vaker dan één keer uitgevonden hoeft te worden.

Donderdag 29 juni kwamen op uitnodiging van ROS Friesland vertegenwoordigers van diverse organisaties en geledingen bijeen om met elkaar te bespreken ‘hoe de POH-GGZ jeugd toegerust moet zijn en blijven.’

Uitgenodigd waren in de eerste plaats werkzame POH’s-GGZ jeugd en huisartsen, omdat de zorg die wordt geleverd huisartsenzorg betreft. GGZ Friesland, Accare, Jeugdhulp Friesland en Molendrift waren uitgenodigd als detacherende instellingen van POH’s-GGZ jeugd,  gemeenten als subsidieverstrekker, (mede-)werkgever en verantwoordelijke  voor de uitvoering van de Jeugdwet, de zorgverzekeraar en ook Doktersacademie en een aantal praktijkmanagers van huisartsensamenwerkingsverbanden waren genodigd.

Doelstelling
Doelstelling van de bijeenkomst was te inventariseren wat er al geregeld is rond de toerusting van de POH-GGZ jeugd, door de verschillende organisaties en of er vragen hieromtrent te  verduidelijken.  Bij toerusting kan bijvoorbeeld gedacht worden aan opleiding en startkwalificaties, deskundigheidsbevordering en intervisie. Daarnaast was het doel te inventariseren  welke wensen er zijn rond toerusting van de POH-GGZ jeugd en hoe dit vorm gegeven zou moeten worden.

Kwaliteitskader POH-GGZ
Huisarts Ietje de Vries (aanwezig namens huisartsenkring en kaderhuisarts GGZ) geeft aan dat het Kwaliteitskader POH-GGZ wordt onderschreven door de FHV en voorwaarde is voor DFZ voor betaling POH-GGZ. Ietje vindt dat het kwaliteitskader ook  bruikbaar is voor jeugd als het een aanpassing ondergaat. Zij benadrukt tevens dat de huisarts verantwoordelijk is voor huisartsgeneeskundige zorg.

Uit de verdere inventarisatie van wat er al geregeld is, komt met name het beeld naar voren dat de vorm en inhoud die aan de POH GGZ wordt gegeven erg uiteenloopt. De fase van implementatie verschilt ook erg per gemeente.

Gemeenschappelijke afspraken
Bij de inventarisatie van de gewenste toerusting komt de behoefte aan generieke afspraken duidelijk naar voren. Het is de uitdrukkelijke wens van de aanwezigen om zoveel mogelijk provinciaal af te spreken, zodat wordt voorkomen dat het wiel vaker dan één keer uitgevonden hoeft te worden.

Vervolg
De inventarisatie is door ROS Friesland verder uitgewerkt en voorgelegd aan de deelnemers. Zij zijn uitgenodigd om de inventarisatie verder aan te vullen en ideeën aan te geven.

Vanuit de gemeenten wordt onder het ambtelijk overleg jeugd een werkgroep ingesteld, die mogelijk een vervolg kan geven aan (het opstellen van) gezamenlijke afspraken.

Bijeenkomst over resultaten en effecten van de POH-GGZ jeugd
Inmiddels is er vanuit samenwerking tussen de Friese gemeenten, de Friese Huisartsen Vereniging en ROS Friesland ook een bijeenkomst over de resultaten en effecten van de POH-GGZ jeugd gepland op 17 oktober 2017.

Voor meer informatie over de POH-GGZ jeugd zie onze website of neem contact op met onze adviseurs: Jenneke Netjes, Erwin Brameijer.

Ga terug naar nieuwsoverzicht