Proeftuin overgewicht

12 april 2018

Professionals Smallingerland in gesprek over hun rol in de aanpak voor kinderen met overgewicht

De kleurige grote zaal in Brede school de Wiken was dinsdag 3 april jl. gevuld met professionals die werken met kinderen. Allen waren geïnteresseerd in de uitnodigende vraag ‘een nieuwe aanpak voor kinderen met overgewicht, wat betekent dit voor jou?’ Wethouder Pieter van de Zwan opende de bijeenkomst.

De netwerkbijeenkomst werd verzorgd door de twee projectleiders proeftuin ketenaanpak overgewicht Ylse van Wieren en Thea Westerink-Swierstra.

Jongeren op gezond gewicht (JOGG) in Smallingerland
Smallingerland staat als JOGG-gemeente voor een sterke integrale aanpak van gezond gewicht bij kinderen en kwetsbare groepen. Niet alleen ouders en zorgprofessionals investeren in een gezonde leefstijl, maar ook (private) partners als scholen, sportbedrijf, welzijnswerk en winkeliers.

Samen zorgen ze er voor dat de gezonde keus weer de gemakkelijke keus wordt.

Dit wil de gemeente ook bereiken voor kinderen die overgewicht hebben. In 2012 is gestart met een werkgroep ‘ketenaanpak overgewicht’, waarbij professionals zich richten op een goede samenwerking en ondersteuning voor kinderen met overgewicht. ‘We vinden het van groot belang dat deze ondersteuning aansluit bij het kind en het gezin’, vertelt Ylse.

Professionals merken dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt. ‘Gezamenlijk ervaringen opdoen in deze ondersteuning, maakt dat we verder komen’. De werkgroep die bestaat uit professionals uit verschillende sectoren, heeft bijgedragen aan verandering in samenwerking, aanbod en de visie op overgewicht.

Smallingerland als proeftuin ketenaanpak overgewicht
Smallingerland participeert sinds 2017 als één van de acht proeftuinen voor het landelijke project ketenaanpak overgewicht van Care for Obesity (C4O). C4O streeft naar een landelijk toepasbaar model voor inhoud, organisatie, bekostiging en ontwikkeling van de keten voor ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers. Het conceptmodel landelijke ketenaanpak voor kinderen met overgewicht is in maart dit jaar vrijgegeven.

‘Als professionals in Smallingerland hebben wij met de proeftuin het voordeel dat we dichtbij nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken staan. Dit maakt het gemakkelijker stappen te zetten binnen de lokale aanpak’. ‘Daarnaast is het ook een voorrecht’, vertelt Thea. ‘Met onze ervaringen hebben wij een bijdrage geleverd aan het concept landelijk model’. Er wordt hard gewerkt aan het definitieve model, waar ook andere gemeenten mee aan de slag kunnen. ‘Op dit moment is er al een nauwe samenwerking met andere Friese gemeenten in het kader van Nuchter over Gewicht’ (www.nuchterovergewicht.nl). Verspreiding van de informatie over de provincie kan hierdoor dan ook snel plaatsvinden.

Visie op overgewicht
Tijdens de bijeenkomst werd de visie uit het model gepresenteerd. ‘Onze visie op overgewicht bepaalt hoe wij gezinnen benaderen en welke ondersteuning ingezet wordt’, benoemt Thea.

De ervaringen laten zien dat kinderen vaak meer nodig hebben dan een aanpak die alleen gericht is op het verminderen van het overgewicht. Aandacht voor leefstijl – voeding, beweging, slapen – en eventuele medische problemen is dan niet voldoende. Vooral bij kinderen en gezinnen met meerdere problemen is een bredere aanpak nodig. ‘Een brede anamnese waarbij we niet focussen op de BMI, maar op de kwaliteit van leven van het kind is dan noodzakelijk’ vertelt Ylse. ‘Pas dan kun je samen met het gezin een plan maken wat bij hen past.’

Kinderen met overgewicht en hun ouders zijn gebaat bij ondersteuning op die levensgebieden waarop zij knelpunten ervaren en die hen belemmeren hun leefstijl te verbeteren. Belangrijk is dat zij zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen houden en samenwerken met het eigen sociaal netwerk. Zij worden daarbij ondersteund door respectvolle professionals die oog hebben voor hun welzijn op alle levensgebieden.

Netwerk estafette
De aanwezige professionals gingen de tweede helft van de bijeenkomst in gesprek tijdens een ‘netwerk estafette’. Aan de hand van stellingen werd er bewogen, enthousiast gesproken en zoveel mogelijk (nieuwe) contacten op gedaan.

De uitdaging voor de professionals ligt hem in het implementeren van het landelijk model in de eigen beroepsgroep. ‘We zijn als gemeente al heel goed bezig, maar de aanpak werkt pas echt goed als we kritisch blijven kijken en het echt met z’n allen doen’, aldus de projectleiders.

Centrale zorgverlener
De gemeente investeert dit jaar in de pilot centrale zorgverlener. Deze rol wordt als cruciaal gezien in de ketenaanpak. De centrale zorgverlener zorgt dan voor samenhang door;

  • de samenwerking tussen  verschillende spelers goed te coördineren,
  • kind en ouders te motiveren,
  • de voortgang te monitoren en
  • vervolgstappen te initiëren als dat nodig is.

De rol van centrale zorgverlener is binnen de pilot belegd bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân.

Er was veel enthousiasme te voelen bij de aanwezigen. ‘Dit enthousiasme en de wil om samen te werken vertaalt zich er hopelijk in dat wij in Smallingerland grote stappen kunnen zetten met de verdere implementatie van het landelijk model’ aldus de bevlogen projectleiders.

ROS Friesland
Een van de projectleiders (Thea Swierstra) is ook werkzaam als adviseur bij ROS Friesland. Heeft u vragen over de ketenaanpak of Jongeren op gezond gewicht (JOGG), neem dan contact op met Thea Swierstra via mail of op 06 – 51 31 49 31.


 

Ga terug naar nieuwsoverzicht