Presentatie Regiobeeld ouderenzorg Noordoost Friesland

21 oktober 2020

Vrijdag 18 september is het regiobeeld ouderenzorg Noordoost Friesland gepresenteerd aan wethouders en ambtenaren van de 6 betrokken gemeenten (Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Ameland en Schiermonnikoog). Dit regiobeeld is ontwikkeld door de betrokken gemeenten, huisartsen in de regio, ROS Friesland, De Friesland en Vektis. De aanleiding hiervoor is de enorme opgaaf waarvoor de regio staat, zoals het samenwerkingsverband beschreef in een interview met Vektis.

Wethouder Jouke Douwe de Vries winnaar van de kennisquiz
De kennis van de aanwezigen over de voorspelde regionale knelpunten en kansen is tijdens de bijeenkomst getest met een interactieve quiz. Wethouder Jouke Douwe de Vries kwam als winnaar uit de bus, op de voet gevolgd door Wethouder Margreet Jonker. Tijdens deze quiz werd duidelijk dat het aantal 75-plussers in deze regio zal toenemen van 11.810 in 2020 naar 20.580 in 2040 en dat dit naar verwachting zal leiden tot een sterke toename in de vraag naar ondersteuning en zorg. De aanwezigen spraken over deze ontwikkeling in relatie tot het achterblijvende zorgaanbod. ‘Het gaat hierbij niet alleen om een daling in het aantal zorgprofessionals. Er ontstaat ook een oplopende krapte aan mantelzorgers’ zo geeft Ronald Wierstra – regiomanager gemeenten De Friesland, de aanwezigen mee. Jildou de Jong (adviseur ROS Friesland) vult aan “In 2020 kan nog 15 procent van de inwoners in de regio mantelzorg verlenen. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd en eigen zorgvraag. In 2040 zal nog maar 6 procent van het totale aantal inwoners in de regio potentieel mantelzorg kunnen verlenen”. Er is nagedacht over hoe voorspelde uitdagingen te lijf te gaan, wetende dat veel professionals in de zorg en ondersteuning nu al een hoge werkdruk en oplopende krapte ervaren?

Deze uitdaging is er één voor de gehele ‘mienskip’
Aanwezigen hebben tijdens de bijeenkomst besloten dat de rol van de ‘mienskip’ ontzettend belangrijk is – enerzijds om de verwachtte knelpunten te duiden en anderzijds om mee te denken over passende oplossingen. Het samenwerkingsverband wil inzetten op het ‘doorleven van de data’, met (vertegenwoordigers van) ouderen, aanbieders van zorg- en welzijn en dataspecialisten vanuit DataFryslân en het Fries Sociaal Planbureau. Zo zal bijvoorbeeld het gesprek worden gevoerd over welke zorg- en ondersteuning ouderen denken nodig te hebben in 2030, tegen het licht van het aantal beschikbare zorgprofessionals, mantelzorgers en het afnemende aanbod in zorg- en verpleeghuizen. Er zal worden gesproken over kansen: Wat biedt onze gemeenschapskracht of het toepassen van technologische oplossingen?

‘Data – dialoog – doen’
Het gesprek over regionale knelpunten en kansen zal worden gevoerd met een brede afvaardiging vanuit de eerder genoemde partijen. Het uiteindelijke doel is een toekomstbestendig model van woon-welzijn-zorg voor oudere inwoners in de regio. In deze regio is al langer sprake van een intensieve samenwerking tussen de genoemde partijen, die middels het regiobeeld verder vorm krijgt. De wil om samen te werken is er en er is veel vertrouwen om samen te werken aan de gezamenlijke regionale opgave.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht