Jaarplan 2016 ‘Samen de beweging maken’

18 januari 2016

ROS Friesland heeft haar ambities en doelen voor goede gezondheid en zinnige en zuinige zorg samengevat in een publieksversie van het Jaarplan 2016. Het plan ‘Samen de beweging maken’ bestaat uit drie programmalijnen: samenhangende zorg in de buurt, zorgprogramma’s en -thema’s en regionaal kenniscentrum.

De programmalijnen zijn een aangescherpte koers waar ROS Friesland verder inzet op intensieve samenwerking met de eerstelijnszorg en andere lijnen en domeinen. Anneke Venema: ‘We hebben het jaarplan zorgvuldig samengesteld met bijdragen vanuit het regionale veld. Samen met hen willen we de beweging maken naar zorg die afgestemd is op de vraag van onze inwoners. Wat hebben de inwoners van Friesland nodig voor een goede gezondheid? Welke kosten brengt dit met zich mee en wat betekent dit voor verbetering van de kwaliteit van zorg? En bovenal hoe gaan we dit met elkaar realiseren?’

Samenhangende zorg in de buurt
‘Een belangrijk taak voor ons is weggelegd in het verbinden en begeleiden van samenwerkingstrajecten. Vanuit de rol van adviseur, procesbegeleider, projectleider en inspirator dragen we bij aan de doorontwikkeling van de (eerstelijns)zorg naar samenhangende zorg dichtbij mensen. Substitutie en anderhalvelijnszorg zijn daarbij belangrijke onderwerpen waar we aan bijdragen. Dit geldt ook voor de samenwerking met het sociale domein. In onze projecten stimuleren we de Triple Aim-aanpak: goede gezondheid, betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.’

Zorgprogramma’s en thema’s
‘Op inhoudelijk gebied zijn onze speerpunten dit jaar geboortezorg, jeugdzorg, ouderen, mensen met ggz-problemen en palliatieve zorg,’ vervolgt Anneke. Bij al deze onderwerpen geldt dat we goed in beeld willen brengen om welke populatie het gaat en welke vraag zij hebben, welke zorg hiervoor nodig is en welke kosten ermee gemoeid zijn.’

Regionaal kenniscentrum
‘Als kenniscentrum van de regio fungeren we als vraagbaak en verzorgen we (gebiedsgerichte-) analyses voor de eerste lijn en betrokken partijen uit de buurt. Data is de randvoorwaarde voor het maken van goed beleid. We hanteren de aanpak ‘data- dialoog-doen’. Met onze partners gaan we op basis van data de dialoog met elkaar aan voor een gezamenlijke aanpak. Aan de hand van workshops, scholingen en bijeenkomsten delen we onze kennis over actuele onderwerpen zoals e-health, preventie en zelfmanagement. Tot slot werken we samen met het landelijk ROS-netwerk en Zorgverzekeraars Nederland aan innovatie.’

Publieksversie jaarplan 2016

 

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht