Afscheid leden Raad van Toezicht

14 december 2015

Jan van Leerzem en Peter van den Broek, respectievelijk voorzitter en lid van de raad van toezicht, nemen aan het eind van dit jaar afscheid. Zij sluiten daarmee een zittingsperiode van zes jaar af. Een goed moment om even met de scheidend voorzitter terug te blikken.

Is een periode van 6 jaar niet wat kort?

De statuten en de daarin opgenomen zittingstermijnen van toezichthouders van onze stichting zijn onverbiddelijk. Voor een toezichthouder geldt een zittingstermijn van drie jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming voor een zelfde periode. Op dit punt sluiten we helemaal aan bij de hedendaagse opvattingen over good governance in maatschappelijke organisaties. Regelmatig vers bloed en niet te lang op het pluche van het toezichthoudend orgaan zitten. Dit voorkomt verstarring en biedt goede voorwaarden voor de vervulling van de maatschappelijke klankbordfunctie met de directeur-bestuurder. Deze klankbordfunctie is van wezenlijk belang voor het besturen van een organisatie als ROS Friesland die nu eenmaal actief is in een dynamisch werk- en krachtenveld waarin permanente verandering en verbetering leidend moeten zijn.

Welke zijn in dat opzicht de belangrijkste veranderingen geweest in de achterliggende periode?

Vanaf de start waren de activiteiten van ROS Friesland gericht op de begeleiding van samenwerkings- en kwaliteitstrajecten bij huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten. Zo’n twaalf honderd professionals in de eerstelijnszorg konden een beroep op de organisatie doen. Vervolgens is dat uitgebreid naar andere beroepsgroepen zoals psychologen, apothekers en diëtisten en recentelijk nog in 2015 de wijkverpleging. In totaal nu meer dan 1750 zorgaanbieders.

Naast deze verbreding en kwantitatieve groei zijn de aard en de scope van de werkzaamheden van de adviseurs van de organisatie verbreed en verdiept. De rode draad die daarin te herkennen is behelst een verschuiving van de samenwerking binnen de eerstelijnszorg naar complexere samenwerkingsvormen tussen organisaties en professionals in de eerstelijnszorg en andere lijnen en domeinen. Een transitie die nu maatschappelijk aan de orde van de dag is met het oog enerzijds op kwaliteits- en effectiviteitsverbetering en anderzijds met het accent op de kostenbeheersing.

De ROS-adviseurs hebben de hiervoor geschetste ontwikkelingen ogenschijnlijk als vanzelfsprekend en op een organische wijze gevolgd en daaraan vooral ook mede in hun advies en begeleiding vorm en inhoud gegeven. Dat laatste is niet alleen voor mij maar voor de voltallige raad van toezicht een aangelegenheid waar we altijd van onder de indruk zijn geweest en waar we veel respect en waardering voor koesteren.

Wat heeft de raad van toezicht daaraan bijgedragen?

Nu moet ik heel bescheiden zijn!
Hiervoor heb ik genoemd: het vervullen van een klankbordfunctie vanuit verschillende invalshoeken en disciplines waarbinnen de toezichthouders actief zijn in het overleg met de bestuurder. Daarnaast, ik wil me beperken tot de hoofdzaken van de toezichthoudende functies:

Als eerste zicht hebben op de frequentie en inhoud van de relaties met de belangrijke stakeholders, zoals bijvoorbeeld professionals en hun samenwerkingsverbanden, beroepsorganisaties, ziekenhuizen, de zorgverzekeraar, gemeenten, maar ook GGD, Sport Fryslân, Zorgbelang Fryslân, en de andere ROS(‘en) in het land. Daarnaast ziet de raad toe op het werkklimaat binnen de organisatie. De raad van toezicht neemt actief deel aan de jaarlijkse beleidsdag, samen met de leden van raad van advies en de medewerkers. Af en toe vertelt een adviseur tijdens een vergadering over “zijn of haar ervaringen in het veld”. En als laatste zorgen voor en vragen naar tijdige en adequate informatie om de rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen.

Samengevat: het gaat er om niet alleen maar te vergaderen, maar gepast binnen de organisatie te acteren en te participeren onder het adagium de luiken dan wel de ogen en oren van en rondom de organisatie wijd open houden om goed te kunnen bijdragen aan de realisering van de doelstelling van de organisatie.

Heeft u bij uw afscheid nog een advies of een boodschap?

Ook hier past bescheidenheid en wil ik me beperken tot een oprechte aanbeveling: ROS Friesland: blijf jezelf maar laat de buitenwereld nog beter weten wat je in je mars hebt, het is echt de moeite waard!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht