29 september – Symposium Verder Bouwen aan samenwerking in de wijk – VOL!

9 september 2022

Tijd:
Van 17:00 tot 21:00 uur

Locatie:
De Fabriek
James Wattstraat 4 in Leeuwarden

We staan voor enorme uitdagingen binnen de ouderenzorg. Hierbij hebben we elkaar hard nodig om passende zorg te kunnen blijven leveren. Hoe dragen we samen zorg voor kwetsbare ouderen?

Dit symposium geeft je kennis over de bestaande initiatieven en je ontmoet mensen binnen en buiten je werkgebied waarmee je de samenwerking kan versterken binnen de eerstelijn. Deelname aan het symposium is gratis.

Programma Workshops

Samenwerking HA en SOG
Kwetsbare patiënten met complexe problematiek vragen speciale aandacht van de huisarts. Hierbij is het soms gewenst dat een specialist ouderengeneeskunde in consult kan worden geroepen. Deze workshop gaat over de consultatiemogelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde. Sonja Vossenberg (Ouderenpraktijk Friesland) en Ernaldo Marcos (KwadrantGroep) gaan graag met de deelnemers in gesprek aan de hand van casuïstiek en toegepaste werkwijzen en ervaringen uit de praktijk.

ELV loket
Het ELV loket waar triagisten van verschillende organisaties voor en met elkaar triageren bestaat 1 jaar. Projectleider Lodewijk Oostra neemt
de deelnemers samen met triagisten van het loket mee in de ervaringen tot nu toe en de toekomstige ontwikkelingen. We willen in gesprek
met huisartsen en wijkverpleegkundigen om te kijken hoe we de zorg rondom kwetsbare ouderen waarbij het thuis (tijdelijk) niet meer gaat nog
beter kunnen organiseren.

Samenwerking in de ANW
De drie systeemaanbieders wijkverpleging (Antonius, Thuiszorg het Friese Land en KwadrantGroep) geven gezamenlijk met het Zorg
Coördinatie Centrum invulling aan samenwerking in de ANW tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en ambulancezorg. De zorgpaden ‘het gaat niet
langer thuis’ en ‘katheterzorg’ zijn inmiddels succesvol geïmplementeerd. Wat kunnen we leren uit deze samenwerking, wat zijn de effecten en
welke kansen worden er nog gezien? Wilma Groen en Johanna Rinsma nemen je mee in de resultaten en ervaringen tot nu toe.

Wijkgericht werken en ACP
Een nauwe samenwerking tussen wijkverpleging, huisarts en sociaal domein is van groot belang om zorg voor kwetsbare ouderen te organiseren.
Wijkgericht Werken levert een zichtbaar effectief lokaal netwerk op. Activiteiten binnen Wijkgericht Werken dienen bij te dragen aan preventie, bevorderen van zelfredzaamheid, vroeg-signalering en passende zorg. Vanuit het Wijkgericht Werken worden afspraken opgesteld en onderhouden over een zorgpad voor kwetsbare ouderen, waarbij expliciet aandacht is voor proactieve zorgplanning (advance care planning), valpreventie en mantelzorgondersteuning. Onze adviseur Maaike van der Meulen en Jet van Leeuwen nemen ons mee in de resultaten van het wijkgericht werken, de goede voorbeelden en het belang van samenwerking rondom de kwetsbare oudere en proactieve zorgplanning.

WLZ zorg thuis
Steeds meer ouderen met een WLZ indicatie blijven thuis wonen. KwadrantGroep heeft succesvol een zorgconcept ontwikkeld voor cliënten met een WLZ indicatie, VPT in de wijk. Gea Jagersma en Elly Bakker nemen de deelnemers mee in de voordelen van het VPT concept zowel voor cliënt als medewerker en welke stappen doorlopen moeten worden richting succesvolle implementatie.

Samenwerken rondom oudere met psychische problemen
In het project ‘Samenwerken voor ouderen met psychische problemen’ werken zorg- en welzijnsorganisaties samen in de wijk Aldlân in Leeuwarden. Het doel van dit project is thuiswonende ouderen met psychische problemen beter te begeleiden of zorg te geven. En samen met de ouderen meer grip te krijgen op de problemen die ze ervaren. De afgelopen twee jaar hebben medewerkers van de verschillende organisaties de samenwerking en verbinding gevonden en via actieonderzoek nieuwe interventies ontwikkeld om deze doelstelling te realiseren. Tijdens de workshop krijg je hierover
meer informatie.

De presentaties worden achteraf gedeeld op de website via de link:
https://mccleeuwarden.nl/regionalesamenwerking

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur Erwin. Hij helpt jou graag verder.

Ga terug naar nieuwsoverzicht