11 geriatrische netwerken in Friesland!

20 maart 2018

Op meerdere plekken in Friesland hebben organisaties en professionals die beroepsmatig betrokken zijn bij zorg, ondersteuning en welzijn voor ouderen, de laatste jaren contact met elkaar gezocht om meer te gaan samenwerken.

Met de vergrijzing en het beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, ook met complexe ziekteproblemen als dementie, is de noodzaak van effectieve samenwerking alleen maar groter geworden. Niet alleen voor de ouderen zelf, maar vaak ook voor hun mantelzorgers.

Naast structurele samenwerkingsvormen rond individuele patiënten (MDO’s) zijn netwerken gevormd met doelen als elkaar nader leren kennen en kennisdeling tot het afstemmen van aanbod en het maken van werkafspraken; vaak onder de noemer van geriatrisch netwerk. Nieuwe initiatieven en voorzieningen worden met elkaar gedeeld, signalen en knelpunten worden besproken en zo nodig in kleiner verband verder opgepakt. De betrokkenheid van huisartspraktijken bij zo’n netwerk is essentieel en wordt daarom actief gestimuleerd vanuit de zorgverzekeraar.

Bij veel van deze netwerken hebben de adviseurs van de ROS geholpen in de aanloopfase en de start van het netwerk en later bij visievorming, het realiseren van jaardoelen, het doen van evaluaties en organisatorische zaken.

Eind 2017 hebben we bij ROS Friesland de stand van zaken in beeld gebracht aan de hand van onze eigen kennis.

Samenstelling, structuur en verzorgingsgebied verschillen, maar bijna alle geriatrische netwerken zijn wijkverpleegkundigen, thuiszorg, huisartsen/praktijkondersteuners en gemeente/wijk- of gebiedsteam betrokken; steeds vaker ook welzijnsorganisaties, specialisten ouderengeneeskunde en een vertegenwoordiging van klinische geriatrische afdelingen van ziekenhuizen.

We constateren dat inmiddels in elf van de twintig gemeenten in totaal dertien netwerken actief zijn, met name in het oosten, zuiden en westen van de provincie.

En daar zal het niet bij blijven; in januari 2018 kwamen al van twee nieuwe locaties informatievragen bij ons binnen.

In 2018 willen we ons overzicht van netwerken met uw hulp compleet en voor iedereen inzichtelijk maken in de vorm van een provinciale gebiedskaart 2018.

Meer daarover in een volgende ROS-nieuwsbrief.

Ondertussen kunt u voor informatie en/of hulp bij uw eigen plannen of wensen rond netwerkvorming altijd terecht bij uw ROS-adviseur in de regio.

Marja Kuik

Adviseur regio Oost

Ga terug naar nieuwsoverzicht