Populatiemanagement / Triple Aim

Populatiemanagement staat voor het ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen voor afgebakende groepen mensen. Oplossingen over lijnen en domeinen heen en die daadwerkelijk bijdragen aan een betere gezondheid voor inwoners, goed ervaren kwaliteit en betaalbare zorg (Triple Aim).

Triple Aim is ontwikkeld door het Institute for Health Improvement (IHI) en staat voor het gelijktijdig realiseren van het:

  • verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie
  • verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking

Bij een populatiegerichte aanpak onderzoeken zorgaanbieders en betrokken organisaties bij welke af te bakenen subgroep de meeste (gezondheids)winst kan worden behaald. Dit gebeurt met behulp van risicostratificatie. Zo wordt bepaald op welke doelgroepen nu en in de toekomst moet worden ingezet om de Triple Aim doelstellingen te behalen.

Innovatieve en duurzame oplossingen ontstaan doordat professionals los van bestaande systemen en regels met de  inwoners (burger/patiënt) in gesprek gaan om te bepalen wat er met de persoon aan de hand is, wat het probleem is en wat er nodig is.

Partners die werken vanuit een populatiegerichte aanpak leren op een andere manier te kijken naar de gezondheid, zorg en welzijn en handelen daarnaar. Niet de belangen van de betrokken partijen en professionals staan voorop, maar de gezamenlijke doelstelling voor de populatie.

ROS Friesland omarmt de populatiegerichte Triple Aim aanpak. Adviseurs van verschillende ROS’en vormen samen het een deskundigennetwerk. Wilt u meer weten of aan de slag neem contact op met onze adviseur.