Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld

3 februari 2024

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is de kern van de visie eerstelijnszorg 2030 die is vastgesteld. Hierbij nemen de partijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen.

Visie 2030

De doelen voor de komende jaren

  • We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
  • Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
  • We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
  • We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
  • We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
  • We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
  • We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
  • We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Versterking organisatie in wijk en regio

Om deze doelen te kunnen realiseren, is versterking van de organisatie van de eerste lijn op wijk- en regioniveau essentieel. Met name om daarmee de mogelijkheden voor duurzame samenwerking te vergroten.

Concreet betekent dit dat professionals in 2030 in de wijk of in het dorp in hechte wijkverbanden samenwerken. Kernspelers van de hechte wijkverbanden, met daarin in elk geval de huisarts, wijkverpleegkundige, sociaal domein professional waaronder sociaal werk en apotheker, hebben korte lijnen met elkaar, en kunnen inspelen op de specifieke behoefte van burgers en samen werken aan vernieuwing en preventie.

Rol ROS Friesland

Voor de ROS’en is hierbij op regionaal niveau een belangrijke rol weggelegd. Wij van ROS Friesland denken actief mee over hoe we de eerstelijnszorg kunnen versterken en innoveren voor de inwoners in de eigen regio.

ZonMw-programma ‘Versterking eerstelijnszorg’

In de aanloop naar Visie 2030 heeft ROS Friesland de ‘Stimuleringssubsidie ter voorbereiding voor regionale versterking eerstelijnszorg’ gehonoreerd gekregen door ZonMw. De toekenning van deze subsidie betekent dat we het komende jaar volop aan de slag gaan om met verschillende beroepsgroepen te kijken hoe er monodisciplinair en multidisciplinair beter samengewerkt kan worden in de provincie Friesland. Daar waar kan, nodig en gewenst, zullen er overlegtafels met eerstelijnsdisciplines worden uitgebreid. Dit met als doel om de zorg meer te laten stoomlijnen.

Download Visie eerstelijnszorg 2030

Ga terug naar nieuwsoverzicht