Succesvolle samenwerking in centrum voor gezondheidszorg De Hertog, Franeker

“Wij zijn geen bedrijfsverzamelgebouw, maar werken echt met elkaar samen”. Dat vertelden enthousiaste professionals van De Hertog, toen ik met hen kennismaakte. De Hertog is een centrum voor gezondheidszorg in Franeker, waar verschillende zorgdisciplines samen in één pand werken en samenwerken. Wat maakt dat het hen lukt om echt samen te werken? In tegenstelling tot sommige andere plaatsen? Met die vraag bezochten Erwin en ik een bijeenkomst van de werkgroep Zorg van De Hertog. Met veel enthousiasme vertellen de leden van de werkgroep over hun succesvolle multidisciplinaire samenwerking.

De Hertog
De Hertog is een centrum voor gezondheidszorg in Franeker waarin vele zorgprofessionals en -organisaties zijn gehuisvest: apotheek, consultatiebureau/veiligheidsregio, verloskundige, thuiszorg, drie huisartsenpraktijken, fysiotherapie, logopedie, oefentherapie, mensendieck, diëtetiek en acupunctuur. Voor dat deze organisaties in 2014 samen gingen in het nieuwe pand, ging daar een lang traject van voorbereiding op samenwerking aan vooraf: In 2010 is een gezamenlijke visie opgesteld en zijn drie werkgroepen (huisvesting, organisatie en zorg) in het leven geroepen. Maar ook vóór 2010 liepen al verkennende gesprekken over samenwerking en samenhuizing. “Het is belangrijk de tijd te nemen om elkaar te leren kennen en om een gezamenlijk plan te vormen”, is een leerervaring. Ze hebben het ontwerp en de invulling van het gebouw samen ontwikkeld, dat geeft een grote betrokkenheid. Het ontwerp is gericht op samenwerking en openheid: een centrale open hal en trappenhuis, veel glas, gezamenlijke wachtkamers en gezamenlijke koffiekamers/lunchruimte. Daarnaast heeft de werkgroep Zorg als opdracht een geïntegreerd zorgaanbod te ontwikkelen. De multidisciplinaire werkgroep initieert gezamenlijke projecten en organiseert bijeenkomsten voor kennisdeling.

Successen en leerervaringen
Het succes van deze samenwerking komt niet vanzelf. De werkgroep geeft aan dat geduld en doorzettingsvermogen nodig zijn. Maar belangrijker nog: open staan voor elkaar; samen ontwikkelen; iemand die verbindt; niet tegen elkaar vechten, maar de cliënt/patiënt centraal stellen; verbinden en om de patiënt heen staan. Dat zijn factoren om tot een goede samenwerking te komen. Respect; luisteren; vragen stellen; elkaar leren kennen; kennis overdragen; open staan voor de ander; ontdekken waar je elkaar kunt aanvullen en wat je voor elkaar kunt betekenen.

Het effect
“Een praktijkondersteuner moet een zwachtel aanbrengen, maar doet dat niet zo vaak. Ze vraagt de wijkverpleegkundige even mee te helpen. De wijkverpleegkundige komt meteen naar boven om te helpen zwachtelen”. Een mooi voorbeeld van korte lijntjes in één gebouw en hoe de professionals elkaar helpen. De patiënt ervaart gemak en kwaliteit. Patiënten geven dit ook aan. Ze kunnen meteen van de huisarts naar de apotheek, bloedprikken of naar bijv. een fysiotherapeut. De professionals kennen elkaar, wat contact zoeken makkelijker maakt. En ze weten elkaar te vinden om te overleggen over een casus. Ook worden gezamenlijke werkwijzen ontwikkeld. Bijvoorbeeld:

  • In de palliatieve zorg is een integrale werkwijze afgesproken en wordt nu gewerkt met een multidisciplinair evaluatieformulier. De wijkverpleegkundige vraagt in haar evaluatie naar de totale beleving van het palliatieve traject zoals samenwerking tussen alle betrokken disciplines. Zo hoeft een nabestaande niet meerdere evaluaties te doen.
  • Kwetsbare ouderen: de wijkverpleegkundige en de POH hebben gezamenlijke casusbesprekingen om een integraal plan te maken. En er loopt een pilot met het digitale platform Vital Health om op veilige wijze informatie te delen.
  • Zorgkaart: de sociale kaart voor de terminale zorg, met daarin o.a. ook geïncludeerd instellingen uit de nuldelijn én informatie over wie wat voor de terminale patiënt kan betekenen.

“Deze samenwerkingsprojecten zijn goed geslaagd, omdat ze een oplossing boden voor iets dat de zorgprofessionals of de patiënten misten”, vertelt één van de aanwezigen. De werkgroep organiseert regelmatig themabijeenkomsten, zodat professionals van elkaar kunnen leren en meer te weten komen over de expertise en aanpak van de ander.

De toekomst
En hun beeld van de toekomst? “Een dependance! Want we groeien nu ons pand al uit”. Een tip voor anderen die willen starten met de ontwikkeling van een gezamenlijk pand: “bouw het pand te groot of creëer uitbouwmogelijkheden”. En “op basis van nieuwsgierigheid telkens de volgende stap zetten. Niet hele plannen willen schrijven, maar gewoon doen”. En het geheime wapen? “Vragen stellen, elkaar in onze kracht steunen en elkaars kwaliteiten benutten”.

Heb je ook een mooi voorbeeld dat andere zorgprofessionals in Friesland kan inspireren? Neem dan contact op met ROS Friesland.

Ga terug naar geen categorieoverzicht